Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2023 poz. 296
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

(art. 10 ust.10 pkt 4)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora

 

 

Minister Rozwoju i TechnologiiAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
182Dz.U. 2023 poz. 296
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

(art. 10 ust.10 pkt 5)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 6a pkt 4

 

 

Minister Rozwoju i TechnologiiAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
183Dz.U. 2023 poz. 296
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

(art. 12b ust.5)
2022-03-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa

w ust. 3 pkt 1

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 11 ust.6)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 4, w tym sposób ogłaszania o zamiarze przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i sposób działania komisji kwalifikacyjnej, oraz skład tej komisji

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 20)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację Inspekcji oraz siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów, a także wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 1)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 2)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór protokołu pobrania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 3)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 4)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz z pozostałościami po tych próbkach

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.6 pkt 1)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.6 pkt 2)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.6 pkt 3)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.6 pkt 4)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z próbkami środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych oraz pozostałościami po tych próbkach

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 1)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki przydziału umundurowania i okres jego zużycia

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 2)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory, kolory i normy umundurowania

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 3)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór odznaki Inspekcji

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 4)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy sposób noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 5)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość i warunki wypłaty równoważnika pieniężnego na zakup umundurowania oraz za okresowe czyszczenie umundurowania

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 6)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

6) stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych zadań

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2023 poz. 288
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 36 ust.1)
2020-03-14

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy obowiązek wyznaczenia krajowego laboratorium referencyjnego wynika z przepisów rozporządzenia 2017/625 lub przepisów wydanych na podstawie tego rozporządzenia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań Inspekcji, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania tych zadań przez te laboratoria

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane