Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 29a ust.4 pkt 3)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory pozwoleń, o których mowa w ust. 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 31b ust.9)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

wzór wniosku oraz dokumenty dołączane do wniosku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 31c ust.2)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

wzór zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej objętej ochroną prawną

oraz wzór zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej objętej ochroną prawną

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 31e ust.4)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

wzór karty ewidencyjnej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2019 poz. 915
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

(art. 46)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za czynności,

o których mowa w art. 45 ust. 1, mając na względzie zakres czynności podejmowanych przy ocenie wniosków

o rejestrację, zastrzeżeń do wniosków o rejestrację, wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji oraz sprzeciwów,

o których mowa w art. 28.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2019 poz. 908
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

(art. 11 ust.2)
2015-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 3f §2)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania

z portalu podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 3f §4)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które

mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14a §10)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14a §11)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14b §7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku,

o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, a także

sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14r ust.6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku

wspólnego zawierającego dane identyfikujące zainteresowanych oraz dane wskazane w § 2 i w art. 14b § 3–5, a także

sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w § 4

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 28 §3 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 39 §5)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości składanych oświadczeń określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w § 1

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 43 §4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza organ podległy

lub nadzorowany do prowadzenia rejestru zastawów

 
Zamknięte - uchylone
 
196Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 1)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) strukturę rejestru zastawów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 2)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów i innych dokumentów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 3)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 4)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 5)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane