Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 239 ust.4)
2018-01-01
 Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej nadaje Wodom Polskim, w drodze rozporządzenia, statut określający strukturę i organizację Wód Polskich
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 251 ust.6)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk służbowych w Wodach Polskich, na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej, elementy składowe i wzory munduru gospodarki wodnej oraz czas ich używania
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
183Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 254)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Wód Polskich
 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 262 ust.2)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu, kierując się rodzajami przedsięwzięć, na potrzeby których następuje oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w art. 261 ust. 1.
 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 1)
2018-01-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego, o których mowa w art. 265 ust. 2
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 2)
2018-01-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
2) sposób określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 3)
2018-01-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
3) sposób i terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu
 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 4)
2018-01-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
4) sposób powoływania i działania komisji przetargowej
 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 5)
2018-01-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
5) sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 6)
2018-01-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
6) sposób postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 277)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jednostkowe stawki opłat, o których mowa w art. 274 oraz w art. 275 ust. 20-24.
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 292 ust.1 pkt 1)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej, o których mowa w art. 291
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 292 ust.1 pkt 2)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób ustalania opłaty podwyższonej, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji albo więcej niż jednego warunku pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego oraz jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań pozwolenia jest większa od dopuszczalnej.
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 1)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 
1) określi śródlądowe drogi wodne i ich odcinki, o których mowa w art. 306 ust. 1, oraz przyporządkuje te drogi wodne i ich odcinki do właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2a)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 
2) określi jednostkowe stawki należności za:
a) żeglugę pustych statków towarowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2b)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 
2) określi jednostkowe stawki należności za:
 b) żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2c)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 
2) określi jednostkowe stawki należności za:
  c) przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2d tiret 1)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 
2) określi jednostkowe stawki należności za:
   d) za korzystanie ze śluz lub pochylni:
 - za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 700 do 1900
 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2d tiret 2)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 
2) określi jednostkowe stawki należności za:
   d) za korzystanie ze śluz lub pochylni:
 - za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 1900 do 700
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 3)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 
3) określi wzór formularza do składania deklaracji, o której mowa w art. 310 ust. 1.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane