Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2019 poz. 688
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 27ab ust.6)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania, na które są przeznaczane środki Funduszu, oraz szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2019 poz. 688
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 27c ust.3)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 i 2

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2019 poz. 688
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 33bd)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego, w tym wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2019 poz. 688
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 40)
2018-10-28

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady, organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 8 §2)
2018-08-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 33 pkt 1a)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając w szczególności:
a)    wzór spisu wyborców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 33 pkt 1b)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając w szczególności: 
b)    metody aktualizacji spisu wyborców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 33 pkt 1c)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając w szczególności: 
c)    wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 33 pkt 1d)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając w szczególności: 

d)    wzory wykazów wyborców przebywających w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w których utworzono obwody głosowania,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 33 pkt 1e)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając w szczególności: 

e)    wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 33 pkt 2)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 34 §4 pkt 1)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór spisu wyborców, o którym mowa w § 1, oraz sposób jego sporządzania i aktualizacji

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 34 §4 pkt 2)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,
określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania oraz sposób powiadamiania
urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 34 §4 pkt 3)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,
określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 35 §4 pkt 1)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi,
w drodze rozporządzenia:
1) wzór spisu wyborców, o którym mowa w § 1, oraz sposób jego sporządzania i aktualizacji

  • Minister Spraw Zagranicznych
 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 35 §4 pkt 2)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi,
w drodze rozporządzenia:
2) wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania oraz sposób powiadamiania
urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 35 §4 pkt 3)
2015-08-27

Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi,
w drodze rozporządzenia:
3) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 47 §5)
2014-08-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania przez Policję pomocy wójtom w celu prawidłowej ochrony tych lokali.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 47 §8)
2014-08-27

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania oraz obowiązki kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania pomocy w celu prawidłowej ochrony tych lokali.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2019 poz. 684
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 47 §9)
2014-08-27
Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania oraz obowiązki konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania pomocy w celu prawidłowej ochrony tych lokali.
Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane