Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 90v ust.5)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3 i 3a

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 1)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1, jego formę, dokumenty dołączane

do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę prawidłowego realizowania przez kuratora

oświaty obowiązków związanych z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 2)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, oraz wzór tej karty, mając na uwadze

potrzebę uzyskania pełnych informacji o organizowanym wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 3)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze

konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich

wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 4)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę

dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę

konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej

oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 5)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

5) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę,

o którym mowa w art. 92e ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego

wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 6)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć,

z uwzględnieniem w programach kursów treści z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 7)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1, mając na uwadze potrzebę zebrania niezbędnych

informacji o uczestniku wypoczynku oraz jego udziale w wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 8)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku,

z uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczących ukończonego kursu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 9)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

9) dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie, mając na uwadze zapewnienie realizacji programu

kursu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 1)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o uznanie świadectwa lub innego dokumentu,

o którym mowa w art. 93 ust. 3, oraz wymagania dotyczące formy przedkładanych dokumentów

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 2)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do

kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a, z których bezpośrednio lub pośrednio wynika posiadanie przez

wnioskodawcę wykształcenia uzyskanego za granicą lub nabycie uprawnień do kontynuacji nauki za granicą

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 3)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 4)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93

ust. 3, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 5)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i tryb przeprowadzania rozmowy sprawdzającej, w tym skład komisji, o której mowa w art. 93f ust. 1,

oraz warunki ustalania wyniku rozmowy sprawdzającej, a także zakres przedmiotów, które mogą być objęte

rozmową sprawdzającą

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 6)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość wynagrodzenia członków komisji, o którym mowa w art. 93f ust. 5, nie wyższą niż 10% minimalnej

stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, posiadającego tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. – Karta Nauczyciela

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 7)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

7) tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 93g ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 8)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

8) wysokość opłaty, która może podlegać zwrotowi w przypadkach, o których mowa w art. 93g ust. 5, oraz tryb

zwrotu opłaty

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 9)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

9) przypadki, w których opłata, o której mowa w art. 93g ust. 1, nie podlega zwrotowi

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 94a ust.6 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół,

w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów

zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających

poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej

klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub

brak możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły

lub kolejnego etapu edukacji;

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane