Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 44 ust.10)
2020-06-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość współczynnika korygującego przysługującego świadectwu pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w ust. 8, z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, oraz okres jego obowiązywania

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
182Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 53 ust.4)
2020-01-18

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
183Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 61 pkt 1)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1)   wymagania dotyczące sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22, oraz inne paliwa

 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 61 pkt 2)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
2)    miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 45 ust. 5

 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 61 pkt 3)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
3) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej na potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 70 b ust. 8

 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 61 pkt 4)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
4)    miejsce dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 45 ust. 5

 
Zamknięte - uchylone
 
187Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 62 pkt 1)
2018-09-01

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 49 ust. 4, w tym:
1)    wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego biogazu rolniczego

Minister Energii
Otwarte - zaległe
 
188Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 62 pkt 2)
2018-09-01

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 49 ust. 4, w tym:
2)    miejsce dokonywania pomiarów ilości wytwarzanego biogazu rolniczego na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 49 ust. 4

Minister Energii
Otwarte - zaległe
 
189Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 62 pkt 3)
2018-09-01

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 49 ust. 4, w tym:
3)    sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1

Minister Energii
Otwarte - zaległe
 
190Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 72 ust.2)
2019-11-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
191Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 72 ust.2)
2018-11-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62

Minister Energii
Otwarte - zaległe
 
192Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 73 ust.9)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 1)
2019-07-14

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”

Otwarte - niezaległe
 
194Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 2)
2019-07-14

Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, określa:
2) okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1, oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1, obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję

Otwarte - niezaległe
 
195Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 1)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu ciepła, o którym mowa w ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 2)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
2) warunki przyłączenia do sieci instalacji, o których mowa w ust. 1, w tym wymagania techniczne w zakresie
przyłączania tych instalacji

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 3)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
3) sposób ustalania rzeczywistej ilości ciepła objętego obowiązkiem zakupu ciepła, o którym mowa w ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 4)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
4) zasady i sposób prowadzenia przez Prezesa URE kontroli warunków technicznych określonych w pkt 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 5)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
5) sposób uwzględniania w kalkulacji cen ciepła ustalanych w taryfach przedsiębiorstwa energetycznego, o którym
mowa w ust. 1, kosztów realizacji obowiązku zakupu ciepła, o którym mowa w ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 6)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
6) sposób załatwiania reklamacji w zakresie przyłączania, o którym mowa w pkt 2

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane