Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2022 poz. 187
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

(art. 18 ust.2)
2024-01-02

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rzecznika, nadaje, w drodze zarządzenia, statut, w którym określa organizację Biura Rzecznika, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania zadań przez Rzecznika.

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
182Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
183Dz.U. 2022 poz. 515
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 106 pkt 2)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki udzielania zwolnień z obowiązku przekazywania informacji o liczbie pasażerów lub rejestracji osób od bywających podróż morską na statkach, o których mowa w art. 103 ust. 1

- kierując się koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz skuteczności ratowania pasażerów i członków załogi oraz prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie rejestracji osób podróżujących na statkach pasażerskich.

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
184Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 4)
2023-08-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór pieczęci oraz karty uzgodnienia potwierdzających uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
185Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69 ust.1 pkt 4)
2023-12-25

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
186Dz.U. 2022 poz. 1264
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 86 ust.1 pkt 1)
2023-10-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia, związanych z pobytem w ośrodku

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
187Dz.U. 2022 poz. 395
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(art. 8 ust.9)
2025-03-15

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien spełniać plan biznesowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3, mając na względzie ujednolicenie zakresu informacji zawartych w planie biznesowym oraz sposobu jego tworzenia, a także zapewnienie właściwego funkcjonowania grup.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
188Dz.U. 2022 poz. 395
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(art. 6)
2025-03-15

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych o zasięgu krajowym, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów i grup produktów, o których mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 pkt 1, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy i sprzedanej do grupy oraz minimalną liczbę członków grupy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne, koncentrację podaży oraz sytuację na rynku produktów rolnych, a także aktualny stan zorganizowania się producentów w grupy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
189Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4)    rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138d ust. 1 i art. 138o, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, a także sposób ich prowadzenia

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
190Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
191Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1 pkt 2)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
192Dz.U. 2022 poz. 515
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 107b ust.6 pkt 9)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

9) sposób sprawowania nadzoru nad pilotażem przez dyrektora urzędu morskiego, w tym zakres danych umieszczanych

na liście pilotów

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
193Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 29 ust.1 pkt 2)
2023-06-25

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez UDT albo TDT oraz sposób i terminy ich przeprowadzania

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
194Dz.U. 2023 poz. 682
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
195Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9 ust.4a pkt 1)
2025-07-02

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

1) wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
196Dz.U. 2022 poz. 143
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138l,

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
197Dz.U. 2022 poz. 1634
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 2)
2026-05-21

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
198Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9 ust.4a pkt 2a)
2025-07-02

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

2) warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb:

a) wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
199Dz.U. 2023 poz. 172
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 24b ust.3)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy z Centrum podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, sposób gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 1, tryb ich przekazywania oraz wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
200Dz.U. 2022 poz. 479
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 37b §4)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, elementy zawarte w wezwaniu do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 i art.6 § 1 d, oraz w tych oświadczeniach, mając na względzie zapewnienie prawidłowości pouczenia zobowiązanego o skutkach  niezłożenia oświadczenia albo złożenia fałszywego oświadczenia oraz prawdziwości i zupełności tych oświadczeń.

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe