Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11c ust.5 pkt 4)
2015-02-04


Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
4) warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2017 poz. 1170
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 23 ust.8)
2017-01-02


Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych wykazywanych w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 4 pkt 3, a także formę i sposób sporządzania oraz termin i sposób publikowania tych sprawozdań
 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2016 poz. 356
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

(art. 6 ust.7)
2016-08-20


Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora.
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 1)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
1)   sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 2)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
2)   sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 3)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
3)   skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 1c)
2013-09-12

inister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

1)    końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę końcowego zużycia energii:

c)    ze źródeł odnawialnych w transporcie,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2022 poz. 988
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 2)
2013-06-23

inister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:2)    wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2023 poz. 192
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 1)
2017-01-01

inister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowy tryb podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz przekazywania środków na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem tych świadczeń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 36s)
2013-11-26

inister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przygotowywania i uzgadniania treści komunikatów, o których mowa w art. 36o ust. 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2021 poz. 1941
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.2 pkt 1)
2013-01-02

inister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:1)    szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych, typy tych uprawnień, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, tryb pracy komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
192Dz.U. 2020 poz. 2207
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(art. 2 ust.5)
2019-09-15

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2020 poz. 2207
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(art. 2 ust.5)
2017-09-15

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2020 poz. 2207
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(art. 2 ust.5)
2018-09-15

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2020 poz. 568
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(art. 79 ust.5)
2020-09-15

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września 2020 roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2021 wraz z terminem zmiany tych wysokości.

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2022 poz. 2056
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami

(art. 81 ust.2 pkt 5)
2020-03-14

Jeżeli z przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie lub przepisów wydanych na podstawie tej dyrektywy wynika obowiązek lub uprawnienie dla państwa członkowskiego lub właściwego organu do określenia warunków przemieszczania określonych agrofagów, warunków importu określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, warunków zaopatrzenia określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów w paszport roślin, fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe, lub obowiązku wpisu określonych podmiotów do rejestru, minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia:

5) rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, które są zaopatrywane w:

a)paszport roślin i powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczaniem na tym terytorium zostać poddane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji albo w miejscu ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe i powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostać poddane kontroli zdrowotności w państwach trzecich, z których pochodzą lub są wysyłane, lub

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2022 poz. 2056
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami

(art. 81 ust.1 pkt 2)
2020-03-14

Jeżeli z przepisów wydanych na podstawie dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 169 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258, z późn. zm.8)) wynika obowiązek lub uprawnienie dla państwa członkowskiego lub właściwego organu do określenia sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się określonych agrofagów, minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu lub zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tych agrofagów, w tym:

2) metody wykrywania i identyfikacji tych agrofagów, lub

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2022 poz. 376
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

(art. 81 ust.1 pkt 4)
2020-03-14

Jeżeli z przepisów wydanych na podstawie dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 169 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258, z późn. zm.8)) wynika obowiązek lub uprawnienie dla państwa członkowskiego lub właściwego organu do określenia sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się określonych agrofagów, minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu lub zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tych agrofagów, w tym:

4) warunki prowadzenia produkcji, obrotu, przemieszczania, przechowywania, nabywania lub zbywania określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, lub

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2022 poz. 813
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 131 ust.6)
2018-03-02

Mininister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, tryb wydawania i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz sposób posługiwania się nimi

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2017 poz. 2077
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 1)
2015-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:
1) kwotę ustaloną w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej zgodnie z art. 38, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich
kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze
roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane