Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
201Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 53 ust.11 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej

zwrotowi, oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, o której mowa w ust. 8, a także wzór formularza

rocznego rozliczenia wykorzystania dotacj

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
202Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 42 ust.3 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6,

wzór składanego przez szkołę formularza zawierającego informację o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach

sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania

tych dotacji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
203Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 42 ust.3 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji, o których

mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
204Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 94a ust.6 pkt 4)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone, kierując się wysokością świadczeń pomocy materialnej przyznawanej uczniom na warunkach i w trybie określonych na podstawie art. 91 ust. 2.

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
205Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 94a ust.6 pkt 3)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w ust. 4 i 4b-5, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
206Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 94a ust.6 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość odpłatności za naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oraz sposób wnoszenia opłat, uwzględniając przewidywane koszty kształcenia oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
207Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 94a ust.6 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół,

w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów

zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających

poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej

klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub

brak możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły

lub kolejnego etapu edukacji;

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
208Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 9)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

9) przypadki, w których opłata, o której mowa w art. 93g ust. 1, nie podlega zwrotowi

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
209Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 8)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

8) wysokość opłaty, która może podlegać zwrotowi w przypadkach, o których mowa w art. 93g ust. 5, oraz tryb

zwrotu opłaty

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
210Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 7)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

7) tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 93g ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
211Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 6)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość wynagrodzenia członków komisji, o którym mowa w art. 93f ust. 5, nie wyższą niż 10% minimalnej

stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, posiadającego tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. – Karta Nauczyciela

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
212Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 5)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i tryb przeprowadzania rozmowy sprawdzającej, w tym skład komisji, o której mowa w art. 93f ust. 1,

oraz warunki ustalania wyniku rozmowy sprawdzającej, a także zakres przedmiotów, które mogą być objęte

rozmową sprawdzającą

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
213Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 4)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93

ust. 3, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
214Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 3)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
215Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 2)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do

kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a, z których bezpośrednio lub pośrednio wynika posiadanie przez

wnioskodawcę wykształcenia uzyskanego za granicą lub nabycie uprawnień do kontynuacji nauki za granicą

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
216Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 1)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o uznanie świadectwa lub innego dokumentu,

o którym mowa w art. 93 ust. 3, oraz wymagania dotyczące formy przedkładanych dokumentów

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
217Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 9)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

9) dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie, mając na uwadze zapewnienie realizacji programu

kursu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
218Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 8)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku,

z uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczących ukończonego kursu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
219Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 7)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1, mając na uwadze potrzebę zebrania niezbędnych

informacji o uczestniku wypoczynku oraz jego udziale w wypoczynku

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
220Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 6)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć,

z uwzględnieniem w programach kursów treści z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane