Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół,

w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów

zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających

poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej

klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub

brak możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły

lub kolejnego etapu edukacji;

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 750Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 94a ust.6 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Edukacji Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót