Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
201Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1153
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym.

(art. 14 ust.3)
2011-11-02Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
202Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 68 ust.6 pkt 1)
2011-11-19

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
203Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 68 ust.6 pkt 4)
2011-11-19

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowy tryb postępowania organów celnych i Prezesa Urzędu w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
204Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 68 ust.6 pkt 2)
2011-11-19

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb wydawania opinii przez Prezesa Urzędu oraz sposób postępowania z taką opinią,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
205Dz.U. 2021 poz. 222
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(art. 33 ust.4 pkt 4)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 4) szczegółowy tryb postępowania organów celnych i organów, o których mowa w art. 16 ust. 1, w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia produktu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
206Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 68 ust.6 pkt 3)
2011-11-19

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie teleinformatycznym,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
207Dz.U. 2023 poz. 215
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 3)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie teleinformatycznym,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
208Dz.U. 2021 poz. 222
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(art. 33 ust.4 pkt 3)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3. szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach towarzyszących produktom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie teleinformatycznym,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
209Dz.U. 2021 poz. 222
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(art. 33 ust.4 pkt 2)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb wydawania opinii przez organy, o których mowa w art.16 ust.1, oraz sposób postępowania z taką opinią,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
210Dz.U. 2021 poz. 222
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(art. 33 ust.4 pkt 1)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu produktów,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
211Dz.U. 2023 poz. 215
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 4)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowy tryb postępowania organów celnych i organów wyspecjalizowanych w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
212Dz.U. 2023 poz. 215
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 2)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb wydawania i postępowania z opinią wydaną przez organ wyspecjalizowany,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
213Dz.U. 2023 poz. 215
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 1)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
214Dz.U. 2022 poz. 2329
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(art. 23b ust.4)
2011-12-04

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
215Dz.U. 2023 poz. 826
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 3 ust.4)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, podział kwoty środków finansowych, o której mowa w ust. 2, uwzględniając realizację refundacji, a także liczbę i rodzaj złożonych wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
216Dz.U. 2013 poz. 712
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 26 ust.2)
2012-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
217Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 120 ust.2)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw pracy, spraw wewnętrznych oraz środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w tym rodzaje, sposób i wzory ewidencji środków strzałowych oraz przypadki, w których przedsiębiorca ma obowiązek posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
218Dz.U. 2022 poz. 180
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 39n ust.4)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki nadawania odznaki "Wzorowy kierowca", tryb przedstawiania wniosków, wzór odznaki, tryb jej wręczania i sposób noszenia

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
219Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14a §11)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności postępowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w § 2, oraz sposób uiszczenia opłaty.

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
220Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 9)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu określi, w drodze rozporządzenia, opis, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone