Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
201Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 203 ust.8 pkt 2)
2024-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb postępowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza granicami państwa, a także odwoływania do kraju z tej służby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
202Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 2)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i sposób współpracy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ministra właściwego

do spraw zagranicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
203Dz.U. 2023 poz. 783
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

(art. 10 pkt 2)
2020-02-07

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
204Dz.U. 2024 poz. 475
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(art. 109 ust.11 pkt 2)
2026-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób ustalania kwot środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem

na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie zapewnienie finansowania realizacji tych projektów

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
205Dz.U. 2023 poz. 1524
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(art. 34 ust.7 pkt 2)
2022-12-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób udostępniania informacji sektora publicznego lub metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3, mając na względzie posiadaną przez podmioty zobowiązane infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie w niej informacji sektora publicznego oraz ich udostępnianie, a także możliwości techniczne przechowywania tych informacji w portalu danych

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
206Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 605 ust.4 pkt 2)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
207Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.11 pkt 2)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przeprowadzania oraz sposób ustalania wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 3, oraz wysokość opłaty za ten egzamin

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
208Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 34 ust.6 pkt 2)
2021-11-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób pobierania przez Prezesa URE opłaty koncesyjnej, w tym termin jej zapłaty

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
209Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 2)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów oraz wskazywania krajobrazów priorytetowych

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
210Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 175f pkt 2)
2023-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób monitorowania przez Ministra Finansów wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3

- mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

 

 

Otwarte - zaległe
 
211Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 2)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb wnoszenia wpłat do Funduszu Gwarancyjnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
212Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 636 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje planów, zestawień i wykazów świadczeń rzeczowych prowadzonych przez wojewodę, szefa wojskowego centrum rekrutacji, organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na rzecz których może być wykonywane świadczenie rzeczowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
213Dz.U. 2024 poz. 412
Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

(art. 5b ust.8 pkt 2)
2023-04-13

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za nadający się pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. –Prawo atomowe, do których ma się odnosić wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

– mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, a także biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wydane w tym zakresie

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
214Dz.U. 2022 poz. 673
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 9 ust.3 pkt 2)
2009-09-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) przedziały czasowe, dla których sporządza się prognozy zmian aktywności

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
215Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 43 ust.10 pkt 2)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) poziom zabezpieczeń dla poszczególnych kategorii źródeł promieniotwórczych

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
216Dz.U. 2022 poz. 1124
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 100 §14 pkt 2)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmioty, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
217Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.5 pkt 2)
2014-06-06

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację i zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu wyszkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy, jednolitość programu i formy szkolenia,

zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych na pokładzie

statku powietrznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
218Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 2)
2025-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, sposób realizacji zadań przez organy władzy publicznej w tych sprawach oraz ich funkcjonowanie na stanowiskach kierowania

 

 

 

Minister Obrony NarodowejAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
219Dz.U. 2023 poz. 1392
Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

(art. 4 pkt 2)
2022-09-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) miesiąc, za który przysługuje jednorazowe świadczenie

– mając na względzie skutki związane z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz obszary życia gospodarczego lub społecznego w szczególny sposób dotknięte tymi skutkami

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
220Dz.U. 2023 poz. 1589
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

(art. 23 ust.1 pkt 2b)
2022-12-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski:

b) rozprzestrzenionych na szeroką skalę

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane