Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
221Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 6a ust.12)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
222Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 6)
2021-08-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowe wymogi dotyczące załączników dołączanych do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
223Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 59 pkt 2)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
224Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 6)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych oraz komisji, o której

mowa w art. 14e ust. 2

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
225Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 14)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-matyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

14) tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia albo przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
226Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 54 pkt 15)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

15) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
227Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 130 ust.3 pkt 1)
2011-10-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
228Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 2)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1, i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
229Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 4)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone

ich terminy

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
230Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 3)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
231Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 1)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
232Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 8)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
233Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 9)
2022-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
234Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 133)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
235Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15l pkt 1)
2022-12-08

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) program stażu podyplomowego lekarza i program stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz sposób ich realizacji i czas odbywania, uwzględniający część stałą i część personalizowaną stażu

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
236Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 85 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. wymagania dotyczące przygotowania lotniska do sytuacji zagrożenia oraz planu działania w sytuacji zagrożenia,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
237Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15l pkt 2)
2022-12-08

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 15c ust. 6

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
238Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15l pkt 3)
2022-12-08

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób organizacji stażu podyplomowego, w tym dyżurów medycznych, oraz warunki jego odbywania i zaliczania

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
239Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 2)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy

-– uwzględniając powiązania dziedzin medycyny w ramach modułów i w ramach specjalizacji, dziedziny medycyny oraz minimalne okresy kształcenia w odniesieniu do tych dziedzin określone w przepisach Unii Europejskiej, a także aktualny stan wiedzy medycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
240Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 100c ust.3 pkt 2)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb:

2) umarzania, o którym mowa w ust. 2, informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe oraz dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem wynikających z obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w taki sposób, aby w miesiącu, w którym ubezpieczony ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nastąpiło umorzenie wszystkich jednostek rozrachunkowych pozostających na rachunku ubezpieczonego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane