Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
221Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100f ust.3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
222Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 3d)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory:

d) zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
223Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 3e)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory:

e) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej

osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
224Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 1)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
225Dz.U. 2024 poz. 307
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 12h ust.1 pkt 4)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór raportu końcowego z przebiegu realizacji projektów i przedsięwzięć oraz rozliczenia przyznanych środków

finansowych

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
226Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100an ust.1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 100ah ust. 4, art. 100ak ust. 2, art. 100al ust. 2 oraz art. 100am ust. 2

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
227Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100aj ust.3 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)   szczegółowy zakres udostępnianych danych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
228Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 6 pkt 1)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz usług kluczowych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
229Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 2)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość progu finansowego wartości przedmiotu sporu, którego nieosiągnięcie skutkować może odmową rozpatrzenia

sporu

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
230Dz.U. 2021 poz. 670
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 1)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1)    zakres i warunki korzystania z ePUAP

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
231Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2h)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

h) przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
232Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 13 pkt 2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:

2) rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
233Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 13 pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:

1) rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
234Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 7 ust.1b)
2018-12-12

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, minimalną przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
235Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2e)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

e) zgłoszenia zgonu

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
236Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2d)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

d) przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
237Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2f)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

f) przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
238Dz.U. 2022 poz. 902
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(art. 9a ust.3 pkt 4)
2017-06-17

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla poszczególnych

4) harmonogram przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa w ust. 2, oraz ich

aktualizowania mając na względzie konieczność zagwarantowania aktualności informacji

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
239Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2c)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

c) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
240Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2g)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

g) przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich

wspólne dziecko

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane