Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
221Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 6a ust.12)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
222Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

(art. 119 ust.4)
2012-08-12Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady rachunkowości Funduszu, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej oraz szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i w art. 98 ust. 5Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
223Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 123 ust.1f pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowe wymogi bezpieczeństwa podczas organizacji i prowadzenia pokazów,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
224Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 123 ust.1f pkt 3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki organizacji i prowadzenia pokazów oraz lotów próbnych i akrobacyjnych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
225Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 209 ust.7)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii podmiotów, o których mowa w ust. 5, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3 - 5, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
226Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegołowe zasady klasyfikacji lotnisk,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
227Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór rejestru lotnisk,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
228Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
229Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 4)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. zmiany cech lotniska, Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
230Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 5)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
231Dz.U. 2023 poz. 1582
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 25 ust.4)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe informacje gromadzonew ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej prowadzenia

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
232Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 128)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, dla realizacji przepisów prawa Unii Europejskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
233Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 130 ust.8)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb rozliczania i dokumentowania kosztów, o których mowa w ust. 7

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
234Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 133)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
235Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 93 ust.9)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania do ewidencji lądowisk, tryb wykreślania z ewidencji lądowisk oraz wzór ewidencji lądowisk

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
236Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 85 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. wymagania dotyczące przygotowania lotniska do sytuacji zagrożenia oraz planu działania w sytuacji zagrożenia,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
237Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 85 pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. zakres obowiązków podmiotów, o których mowa w art. 84 ust. 6,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
238Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 85 pkt 3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3. warunki i program szkolenia służb ratowniczo-gaśniczych, o których mowa w art. 84 ust. 2 pkt 3

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
239Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 83 ust.1)
2003-11-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki eksploatacji lotnisk

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
240Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.9)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień, o których mowa w ust. 4

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane