Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
221Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 2b)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1: b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
222Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 22 ust.4)
2012-01-02Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania nadwyżki, uwzgędniając potrzebę zapewnienia ciągłości finansowania zadań Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o której mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
223Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 2a)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1: a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
224Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 18 ust.2 pkt 2)
2012-01-02Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i tryb wydawania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
225Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 45 ust.5)
2012-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki postępowania przetargowego na udzielenie koncesji, o których mowa w niniejszym rozdzialeMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
226Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 18 ust.2 pkt 1)
2012-01-02Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. organy wojskowe właściwe do wydawania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
227Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 18 ust.2 pkt 3)
2012-01-02Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór i sposób wypełniania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy oraz wzory dokumentów związanych z jego wydawaniem,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
228Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 22 ust.4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania nadwyżki, uwzgędniając potrzebę zapewnienia ciągłości finansowania zadań Agencji Rezerw Materiałowych, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
229Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 3)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, oznaczonej symbolem "O(zj)", o której mowa w art. 12 ust. 5;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
230Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 13 pkt 1)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia: 1. format elektronicznej dokumentacji medycznej udostępnianej przez usługodawców w SIM, warunki organizacyjno-techniczne jej przetwarzania, udostępniania, autoryzacji oraz zabezpieczenia przed utratą,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
231Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 6)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 6. tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowańMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
232Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 19 ust.4 pkt 2)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór deklaracji przetargowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
233Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 17 ust.3)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące dokumentacji wyników badań antyseptyków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
234Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4. współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną.

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
235Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 19 ust.4 pkt 1)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1. warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
236Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 18 ust.2 pkt 4)
2012-01-02Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 4. wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowyMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
237Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 8g ust.6)
2012-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
238Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 13 pkt 2)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia: 2. warunki organizacyjno-techniczne zamieszczania w SIM dokumentów elektronicznych niezbędnych do prowadzenia diagnostyki, ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne i ich pobierania z SIM, zgodnie z zakresem zadań wykonywanych przez usługodawców,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
239Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 4)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 4. sposób sporządzania protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz zakres informacji w nim zawartych,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
240Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 pkt 2;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane