Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
221Dz.U. 2017 poz. 2077
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 36 ust.6)
2018-03-01

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania umorzonych kwot oraz termin ogłaszania wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także organy obowiązane do przekazywania dyrektorowi izby administracji skarbowej danych umożliwiających sporządzenie tego wykazu i termin ich przekazywania
 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
222Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 36 ust.6)
2017-03-01

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania umorzonych kwot oraz termin ogłaszania wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także organy obowiązane do przekazywania dyrektorowi izby administracji skarbowej danych umożliwiających sporządzenie tego wykazu i termin ich przekazywania

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
223Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 138 ust.6 pkt 1)
2023-07-19

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2–5, w tym:

1) planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych

 

 

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
224Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 138 ust.6 pkt 2)
2023-07-19

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2–5, w tym:

2) projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych na rok budżetowy

 

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
225Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 138 ust.6 pkt 3)
2023-07-19

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2–5, w tym:

3) zestawienia programów wieloletnich

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
226Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 138 ust.6 pkt 4)
2023-07-19

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2–5, w tym:

4) wykazu wydatków związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

 

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
227Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 138 ust.6 pkt 5)
2023-07-19

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2–5, w tym:

5) wzory formularzy

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
228Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 138 ust.6 pkt 6)
2023-07-19

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2–5, w tym:

6) projektów rocznych planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 14, dla których organem założy-cielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej

 

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
229Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 138 ust.6 pkt 7)
2023-07-19

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2–5, w tym:

7) materiałów do opracowania zestawienia i planu, o których mowa w art. 142 pkt 10 i 11

 

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
230Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 138 ust.6 pkt 8)
2023-07-19

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2–5, w tym:

8) materiałów do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o jego realizacji w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2

 

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
231Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 1)
2026-05-21

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru, o którym mowa w ust. 1

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
232Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 2)
2026-05-21

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
233Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 3)
2026-05-21

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
234Dz.U. 2021 poz. 305
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 4)
2026-05-21

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
235Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 5)
2026-05-21

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
236Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 6)
2026-05-21

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
237Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 41 ust.2 pkt 1)
2022-08-22

Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje sprawozdań, formy i sposoby ich sporządzania oraz terminy przekazywania sprawozdań:

a) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,

c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 11a, art. 163 i art. 223,

d) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,

e) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,

f) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,

g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,

h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych

i) z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
238Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 41 ust.2 pkt 2)
2022-08-22

Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze rozporządzenia:

2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
239Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 41 ust.2 pkt 3)
2022-08-22

Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze rozporządzenia:

3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno--prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
240Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 188 ust.6 pkt 1)
2014-09-13

Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi,

w drodze rozporządzenia:

1) wzór zlecenia płatności

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane