Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
241Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 6 pkt 1)
2018-03-15

Minister Sprawiedliwości określa:

1) w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także strukturę udostępnianych informacji wymienionych w art. 4 ust. 4a,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
242Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 6 pkt 2)
2018-03-15

Minister Sprawiedliwości określa:

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej, 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
243Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 6 pkt 3)
2021-07-01

Minister Sprawiedliwości określa:

3) w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sposób posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
244Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 19 ust.7)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb złożenia wniosku o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz składania innych wniosków przez te spółki

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
245Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 19 ust.11)
2021-07-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania urzędowych

formularzy

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
246Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 19e ust.10)
2018-03-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia

 
Zamknięte - zrealizowane
 
247Dz.U. 2024 poz. 979
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 35a)
2015-12-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru

przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz szczegółową treść wpisów w tych

rejestrach

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
248Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 38 ust.10)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, w tym sposób ustalania listy obrońców udzielających pomocy prawnej z urzędu oraz sposób wyznaczania obrońcy udzielającego pomocy prawnej z urzędu, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania oraz prawidłowej realizacji prawa do obrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
249Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 63 ust.6)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich oraz szczegółowy sposób ich dokumentowania, mając na uwadze konieczność ustalenia niezbędnych danych dotyczących nieletniego i jego środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
250Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 77)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych należności w postępowaniu w sprawach nieletnich, mając na uwadze przeciętne koszty poszczególnych czynności i wykonywania orzeczonych środków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
251Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 119 ust.12)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli osobistej nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich oraz wzór protokołu tej kontroli, mając na uwadze poszanowanie praw nieletnich, wobec których kontrole są przeprowadzane, konieczność zapewnienia porządku prawnego i bezpieczeństwa ośrodków, zakładów

i schronisk oraz zapewnienie prawidłowego sposobu dokumentowania przeprowadzanych kontroli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
252Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 120 ust.11)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego umieszczonego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, sposób przeprowadzania tych badań oraz wzory protokołów przeprowadzenia badań przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego i badań laboratoryjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania badań i zagwarantowania wiarygodności ich wyników oraz zapewnienie prawidłowego sposobu dokumentowania przeprowadzonych badań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
253Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 121 ust.18)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób utrwalania, przechowywania i niszczenia zapisów z monitoringu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposób udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym ujawnieniem.

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
254Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 140)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny określi, w drodze roz-

porządzenia, szczegółowy tryb przyjmowania nieletnich matek umieszczonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz ich dzieci do domów dla matki i dziecka, szczegółowe warunki pobytu w domach dla matki i dziecka oraz szczegółowy sposób organizowania i działania tych domów, a także sposób dokumentowania pobytu nieletnich matek oraz ich dzieci w domach dla matki i dziecka, mając na uwadze konieczność zapewnienia nieletniej wykonywania pieczy albo uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i nieletniej oraz zabezpieczenie prawidłowego rozwoju dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
255Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 143 ust.5)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletnich do ośrodka kuratorskiego, o umieszczeniu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, jak również nad wykonywaniem umieszczenia nieletnich w policyjnej izbie dziecka oraz sposób dokumentowania tego nadzoru, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego wykonywania orzeczeń oraz skutecznego eliminowania stwierdzonych uchybień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
256Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 151 ust.5)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyznaczania przez właściwy organ gminy podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne, czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania tych prac, w tym dotyczące organizowania miejsc prac i przydziału prac oraz kontroli nieletnich, mając na uwadze konieczność zapewnienia warunków do sprawnego wykonywania przez nieletnich prac społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
257Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 152 ust.5)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nieletnich wykonujących prace społeczne, a także minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta, oraz termin zawierania umów, mając na uwadze konieczność zagwarantowania nieletnim, wykonującym prace społeczne, odpowiedniej rekompensaty w przypadku zaistnienia przy wykonywaniu tej pracy nieszczęśliwego wypadku oraz sprawne wykonywanie czynności związanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
258Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 152 ust.5)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nieletnich wykonujących prace społeczne, a także minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta, oraz termin zawierania umów, mając na uwadze konieczność zagwarantowania nieletnim, wykonującym prace społeczne, odpowiedniej rekompensaty w przypadku zaistnienia przy wykonywaniu tej pracy nieszczęśliwego wypadku oraz sprawne wykonywanie czynności związanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
259Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 161)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych, szczegółowy sposób i warunki kontrolowania przez kuratorów sądowych wykonywania środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2, i środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1, szczegółowy sposób i warunki organizowania i kontrolowania przez kuratorów sądowych wykonywania przez nieletnich zobowiązań do wykonania prac społecznych, szczegółowy sposób i warunki sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez organizacje społeczne, w tym organizacje pozarządowe, pracodawców i osoby godne zaufania oraz tryb wyznaczania przedstawicieli przez sprawujące nadzór nad nieletnimi organizacje społeczne, w tym organizacje pozarządowe i pracodawców, mając na uwadze konieczność zapewnienia doboru właściwych metod oddziaływania wychowawczego wobec nieletnich, prawidłowe wypełnianie obowiązków przez nieletnich, ich rodziców albo opiekunów oraz sprawnego wykonywania orzeczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
260Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 173)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób funkcjonowania i organizacji ośrodków kuratorskich, tryb sprawowania nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi oraz sposób dokumentowania tego nadzoru oraz wzór aktu utworzenia i zniesienia ośrodka kuratorskiego, mając na uwadze konieczność zapewnienia doboru właściwych metod oddziaływania wychowawczego wobec nieletnich, przestrzegania praw nieletnich, sprawnego i prawidłowego wykonywania orzeczeń oraz skutecznego eliminowania stwierdzonych uchybień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane