Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
241Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. skład komisji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 pkt 2, sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
242Dz.U. 2015 poz. 636
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 14 ust.5 pkt 1)
2012-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. opis poszczególnych modułów, o których mowa w ust. 1, i ich funkcjonalność,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
243Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
244Dz.U. 2015 poz. 636
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 14 ust.5 pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. system kodów stosowanych przy oznaczaniu danych zawartych w modułach, o których mowa w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
245Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 26 ust.9)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność Systemu Monitorowania Zagrożeń, warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i udostępniania danych gromadzonych w systemie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
246Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 3)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób ustalania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
247Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 23 ust.4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i pobierania danych przetwarzanych w systemie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
248Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 5)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wzór świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów i sposób ich wypełniania;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
249Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 39 ust.13)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania kontroli

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
250Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 7)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. wysokość opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 6Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
251Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 25 ust.6)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego, warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i udostępniania danych gromadzonych w systemie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
252Dz.U. 2024 poz. 375
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

(art. 14b)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania CRP KEP

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
253Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wysokość opłaty za egzaminy, o której mowa w art. 33 ust. 5, oraz tryb jej wnoszenia;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
254Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 17 ust.3)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące dokumentacji wyników badań antyseptyków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
255Dz.U. 2023 poz. 714
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

(art. 11)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, a także częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda odpowiada wymaganym warunkom, oraz sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
256Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 pkt 2;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
257Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 13 pkt 3)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia: 3. warunki organizacyjno-techniczne realizacji dostępu i pobierania danych przetwarzanych w SIM

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
258Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 4)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz wydanych odpowiednich świadectw eksperta ADN, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
259Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 14 ust.10)
2012-01-02

Minister własciwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporzadzenia, wymagania dla mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z tych procesów

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
260Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 39n ust.9)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady tworzenia i działania komitetów oraz współpracy komitetów z inwestorami obiektów energetyki jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z narażeniem,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane