Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
241Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.11 pkt 1)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) typy uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 3, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, oraz szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
242Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 175f pkt 1b)
2023-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb:

b) sporządzania i uzgadniania programu przeglądu wydatków oraz raportu

- mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
243Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 175f pkt 1a)
2023-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb:

a) sporządzania i opiniowania planu przeglądu wydatków

- mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
244Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 670 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
245Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 636 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych, przeznaczania do tych świadczeń i zwalniania z nich oraz ich wykonywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
246Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 626 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb nakładania, wykonywania i zwalniania z obowiązku świadczeń osobistych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
247Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 640 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
248Dz.U. 2024 poz. 412
Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

(art. 5b ust.8 pkt 1)
2023-04-13

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki

jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada

2000 r. – Prawo atomowe

– mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej

obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia

29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku

wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, a także biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

wydane w tym zakresie

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
249Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 34 ust.6 pkt 1)
2021-11-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres informacji w sprawie opłaty koncesyjnej, której może żądać Prezes URE, oraz sposób jej

przekazania

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
250Dz.U. 2022 poz. 183
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.6 pkt 1)
2015-07-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
251Dz.U. 2022 poz. 183
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.7 pkt 1)
2021-09-11

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i sposób udzielania oraz rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w ust. 1b

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
252Dz.U. 2023 poz. 783
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

(art. 10 pkt 1)
2020-02-07

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób działania punktu kontaktowego

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
253Dz.U. 2023 poz. 667
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

(art. 8 ust.1 pkt 1)
2022-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa i podział ich na grupy

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
254Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.5 pkt 1)
2014-06-06

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie tego statku

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
255Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 29 ust.3 pkt 1)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcy zewnętrznego i pracownika zewnętrznego w zakresie ochrony radiologicznej pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub terenie nadzorowanym

 

 

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
256Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 1)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) stosowaną przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację krajobrazów opracowaną w oparciu w szczególności o takie kryteria jak charakter dominujących w krajobrazie czynników, rzeźba terenu i pokrycie terenu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
257Dz.U. 2022 poz. 1124
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 100 §14 pkt 1)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz przydziału i rozliczania serii

i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
258Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 1)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób współpracy, o której mowa w ust. 1

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
259Dz.U. 2023 poz. 1524
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(art. 34 ust.7 pkt 1)
2022-12-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób weryfikacji, o której mowa w ust. 4

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
260Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 602 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane