Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
261Dz.U. 2021 poz. 670
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 2)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
262Dz.U. 2021 poz. 670
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 1a)
2020-03-11

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 2, w tym:

a)    zakres i okres przechowywania danych w systemie

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
263Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 5)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane upoważnienie

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
264Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 3)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
265Dz.U. 2024 poz. 422
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

(art. 12 pkt 4)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4)    wymagania dla polityki certyfikacji narodowego centrum certyfikacji

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
266Dz.U. 2024 poz. 422
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

(art. 12 pkt 5)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

5)    wymagania bezpieczeństwa krajowej infrastruktury zaufania

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
267Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 4)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
268Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 6)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

6) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub na zastosowanie

się do niej

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
269Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 1)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
270Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 59 pkt 2)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
271Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 1b)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory, w tym w formie dokumentu elektronicznego:

b) odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
272Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 2)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość progu finansowego wartości przedmiotu sporu, którego nieosiągnięcie skutkować może odmową rozpatrzenia

sporu

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
273Dz.U. 2024 poz. 422
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

(art. 12 pkt 1)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1)    wymagania organizacyjno-techniczne krajowej infrastruktury zaufania

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
274Dz.U. 2021 poz. 670
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 1b)
2020-03-11

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 2, w tym:

b)    obowiązki informacyjne, do których zobowiązany jest administrator systemu

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
275Dz.U. 2020 poz. 1268
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 136 ust.5)
2017-01-01

 Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4, oraz sposób  współdziałania w tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
276Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2c)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

c) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
277Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2e)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

e) zgłoszenia zgonu

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
278Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2f)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

f) przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
279Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 3b)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory:

b) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
280Dz.U. 2024 poz. 307
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20l pkt 1)
2019-12-22

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób wprowadzania, zapisu, aktualizacji oraz potwierdzania danych kontaktowych

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane