Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
261Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 11 ust.10)
2014-01-14

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
262Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 1)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób ustalania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz okresowej porównawczej
stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
263Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 2)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
2)sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej stopy zwrotu
otwartego funduszu emerytalnego oraz sposób i termin przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji
o wysokości tej stopy na ogólnodostępnej stronie internetowej,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
264Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 3)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i termin ogłaszania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz okresowej porównawczej
stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
265Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 1)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przeglądów
procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
266Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 2)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowe warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, w tym skład, szczegółowe zadania i sposób funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
267Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 3)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
3) kryteria techniczne opracowania programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
268Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 4)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń i sposób jej ustalania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
269Dz.U. 2014 poz. 125
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

(art. 1 ust.7 pkt 1)
2014-05-01

Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
1)    tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
270Dz.U. 2014 poz. 125
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

(art. 1 ust.7 pkt 2)
2014-05-01

Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
2)    sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego rozpowszechnianych w sposób, o którym mowa w ust. 2d pkt 2

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
271Dz.U. 2014 poz. 125
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

(art. 1 ust.7 pkt 3)
2014-05-01

Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
3)    wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
272Dz.U. 2014 poz. 125
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

(art. 1 ust.7 pkt 4)
2014-05-01

Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
4)    wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
273Dz.U. 2014 poz. 134
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 26 ust.2)
2014-08-24

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ustala regulamin przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
274Dz.U. 2014 poz. 273
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

(art. 29 ust.5)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie szkolenia, w tym szczegółową tematykę i formę jego prowadzenia, jednostki właściwe do jego prowadzenia i wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
275Dz.U. 2014 poz. 301
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

(art. 3 ust.12 pkt 1)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory informacji, o których mowa w ust. 3 i 4

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
276Dz.U. 2014 poz. 301
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

(art. 3 ust.12 pkt 2)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu oraz wzór wniosku o ten zwrot

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
277Dz.U. 2014 poz. 498
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

(art. 21 pkt 1)
2014-07-18

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór aktu założycielskiego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
278Dz.U. 2014 poz. 498
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

(art. 21 pkt 2)
2014-07-18

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór zgłoszenia zbiórki publicznej

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
279Dz.U. 2014 poz. 498
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

(art. 21 pkt 3)
2014-07-18

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory sprawozdań, o których mowa w art. 16 ust. 1

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
280Dz.U. 2014 poz. 567
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(art. 9b)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania
sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań określonych w ustawie oraz terminy i sposób ich przekazywania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane