Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
281Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 18 ust.7)
2024-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-8, ust. 3a-3bb oraz ust. 3d i 3e, sposób postępowania funkcjonariuszy podczas ich realizacji oraz wzór protokołu, o którym mowa w ust. 3f, mając na względzie zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy oraz prawidłowego ich dokumentowania

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
282Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 18b ust.4)
2023-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki organizacyjnej, sposób przeprowadzania tych badań, sposób ich dokumentowania oraz okres przechowywania zgromadzonej dokumentacji, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania badań i zagwarantowania wiarygodności ich wyników oraz zapewnienie prawidłowego sposobu dokumentowania przeprowadzonych badań.

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
283Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 18c ust.9)
2022-09-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 7–11, oraz sposób postępowania funkcjonariuszy podczas ich realizacji, a także sposoby ich dokumentowania, mając na względzie zapewnienie poszanowania praw osób, wobec których te działania są podejmowane, oraz zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy.

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
284Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23c ust.6 pkt 2)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i postać dokumentowania czynności ustalania tożsamości osób, o których mowa w ust. 2

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego ustalenia tożsamości osoby oraz dokumentowania procesu legitymowania

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
285Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23e ust.6 pkt 1)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów tożsamości, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego ustalenia tożsamości osoby oraz dokumentowania procesu legitymowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
286Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23h ust.6 pkt 1)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb przeprowadzania badań lekarskich w sposób zapewniający ochronę zdrowia osoby ujętej

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
287Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23h ust.6 pkt 2)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

2) osoby właściwe do przeprowadzenia badań lekarskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
288Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23h ust.6 pkt 3)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

3) przypadki użycia specjalnego środka transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
289Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23h ust.6 pkt 4)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób dokumentowania przypadków uniemożliwienia przeprowadzenia badania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
290Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23l ust.7 pkt 1)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres informacji, jakie zawiera protokół oraz pokwitowanie, o których mowa w ust. 2

– mając na względzie zapewnienie prawidłowej organizacji oraz udokumentowania uzyskania rzeczy lub dokumentów, postępowania z nimi oraz zwrotu tych rzeczy lub dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
291Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23l ust.7 pkt 2)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres informacji przekazywanych posiadaczowi lub właścicielowi w przypadkach, o których mowa w ust. 5

– mając na względzie zapewnienie prawidłowej organizacji oraz udokumentowania uzyskania rzeczy lub dokumentów, postępowania z nimi oraz zwrotu tych rzeczy lub dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
292Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23l ust.7 pkt 3)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób ustalania wysokości szkody, o której mowa w ust. 3

– mając na względzie zapewnienie prawidłowej organizacji oraz udokumentowania uzyskania rzeczy lub dokumentów, postępowania z nimi oraz zwrotu tych rzeczy lub dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
293Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23m ust.4)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania, odtwarzania oraz kopiowania zapisów obrazu i dźwięku, o którym mowa w art. 23d ust. 1 pkt 4, mając na względzie konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem, a także zapewnienie ochrony praw osób, których wizerunek został utrwalony

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
294Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23o ust.2 pkt 1)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób dokumentowania czynności, o których mowa w art. 23d ust. 1, uwzględniając dostosowany do sytuacji sposób przeprowadzania przez funkcjonariuszy IWSW czynności podejmowanych w ramach ustawowych uprawnień oraz obowiązki funkcjonariuszy IWSW podczas realizacji tych czynności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
295Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23o ust.2 pkt 2)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów, o których mowa w art. 23i ust. 1 i 2, oraz treść pouczeń o prawach przysługujących osobie ujętej, mając na względzie zakres niezbędnych danych osobowych osób objętych tymi czynnościami, uczestniczących w tych czynnościach oraz dokonujących tych czynności, zakres informacji niezbędnych do ustalenia przebiegu i wyniku tych czynności oraz konieczność prawidłowego pouczenia osoby ujętej o przysługujących jej prawach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
296Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23p ust.28)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentacji w związku z zarządzeniem kontroli operacyjnej, dokumentowania kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania, kopiowania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, zakres danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 23, oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
297Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23q ust.13)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentacji w związku z zarządzeniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, dokumentowania tych czynności, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności, zakres danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 10, oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz konieczność prawidłowego i skutecznego udokumentowania prowadzonych czynności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
298Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23r ust.7)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentacji w związku z zarządzeniem czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentowania tych czynności, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności, zakres danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 5, oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów oraz konieczność prawidłowego i skutecznego udokumentowania prowadzonych czynności

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
299Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23v ust.11)
2022-12-14

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przekazywania IWSW informacji uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, wzór imiennego upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem danych niezbędnych do zidentyfikowania upoważnionego funkcjonariusza IWSW oraz terminu ważności tego upoważnienia, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych.

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
300Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 23w ust.10 pkt 1)
2022-12-14

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane