Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
301Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 10)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego oraz tryb wydawania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
302Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 5)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 5. zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R) oraz ich numery,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
303Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 6)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 6. dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, stwarzanego przez środki ochrony roślin, oraz ich numery

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
304Dz.U. 2023 poz. 1465
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 6)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
305Dz.U. 2023 poz. 1465
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 5)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
306Dz.U. 2023 poz. 1465
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 4)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
307Dz.U. 2023 poz. 1465
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 3)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
308Dz.U. 2023 poz. 1465
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 2)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
309Dz.U. 2023 poz. 1465
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 1)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
310Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 2)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości niebezpiecznych składników,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
311Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 1)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1. kryteria i sposób klasyfikacji substancji i mieszanin na podstawie właściwości fizykochemicznych, toksyczności, analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka oraz analizy skutków oddziaływania na środowisko,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
312Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 3)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. stężenia substancji niebezpiecznych w mieszaninach wymagające uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji mieszaniny,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
313Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 4)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 4. kryteria przypisywania zwrotów wskazujących szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, stwarzanego przez środki ochrony roślin,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
314Dz.U. 2012 poz. 362
Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

(art. 16 ust.4)
2012-04-19Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencjaMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
315Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 5)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
316Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 1)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzór wniosku, o którym mowa w art. 37ah ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
317Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 3)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób i tryb prowadzenia Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanego produktu leczniczego weterynaryjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
318Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 2)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i zakres prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
319Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 4)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość opłat, o których mowa w art. 37ah ust.3, oraz sposób ich uiszczania,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
320Dz.U. 2012 poz. 161
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

(art. 45 ust.1)
2012-05-14Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych
określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz wymogi
dotyczące fotografii dołączanej do wniosku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane