Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
321Dz.U. 2014 poz. 1026
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(art. 15 ust.1 pkt 4)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4)    wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
322Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 25 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
323Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 25 pkt 2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wykonywanych czynnościMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
324Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 49 ust.3 pkt 1)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:
1) współdziałania Lasów Państwowych z Policją – mając na względzie ustawowe zadania tych podmiotów oraz konieczność zapewnienia poprawnej i skutecznej współpracy

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
325Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 49 ust.3 pkt 2)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:2) przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie
broni i amunicji, środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej,ręcznych miotaczy substancji obezwładniających i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
326Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 36a ust.9 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
327Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 36a ust.9 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
328Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 46f)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzory zgłoszeń
administratora bezpieczeństwa informacji, o których mowa w art. 46b ust. 2 i 3

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
329Dz.U. 2014 poz. 1322
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

(art. 16 ust.2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób przedkładania sprawozdania o wydajności recyklingu dla procesu recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów w okresie od wejścia w życie niniejszej ustawy do czasu utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, jednak nie dłużej niż do daty ogłoszonej w komunikacie, o którym mowa w art. 238 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
330Dz.U. 2015 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 6 ust.10)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
331Dz.U. 2015 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 6 ust.10)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowegoMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
332Dz.U. 2015 poz. 464
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 6)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 6. tryb powoływania PKE

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
333Dz.U. 2015 poz. 578
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych

(art. 5 ust.14)
2015-11-18

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 12

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
334Dz.U. 2015 poz. 613
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 154a §7)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza organ Krajowej
Administracji Skarbowej do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
335Dz.U. 2015 poz. 636
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 14 ust.5 pkt 1)
2012-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. opis poszczególnych modułów, o których mowa w ust. 1, i ich funkcjonalność,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
336Dz.U. 2015 poz. 636
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 14 ust.5 pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. system kodów stosowanych przy oznaczaniu danych zawartych w modułach, o których mowa w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
337Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 1)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:
1) temat i organ prowadzący badanie

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
338Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 2)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:
2) rodzaj badania

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
339Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 3)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:

3) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz źródła zbieranych danych statystycznych

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
340Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 4)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:

4) podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązane do udzielania
informacji i przekazywania danych statystycznych lub uczestniczące w badaniu na zasadzie dobrowolności

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane