Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
341Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34j ust.5)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wymagania w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń, wyposażenia i właściwości manewrowych oraz dotyczące ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
342Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34l ust.2)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory świadectwa zdolności żeglugowej i uproszczonego świadewctwa zdolności żeglugowej oraz terminy, na jakie się je wydaje, w zależności od rodzajów statków, o których mowa w art.. 34i ust. 1 i 2, tryb ich wydawania, przedłużania, cofania i dokonywania w nich zmian

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
343Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 24a)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
344Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 47a ust.3)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz śródlądowych dróg wodnych, o których mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
345Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.5)
2010-10-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4, wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
346Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.14)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
347Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 1)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 1. wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
348Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 2)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 8

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
349Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 3)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
350Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 4)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
351Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 5)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
352Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37b ust.8 pkt 1)
2010-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
353Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37b ust.8 pkt 2)
2010-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia: 2. warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawidłowego przeprowadzania egzaminu

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
354Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 22 ust.2 pkt 2a)
2014-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych podstawę programową kształcenia w zawodach

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
355Dz.U. 2023 poz. 1465
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 2)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
356Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 106 pkt 1)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób liczenia osób odbywających podróż morską na statkach, o których mowa w art. 103 ust. 1

- kierując się koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz skuteczności ratowania pasażerów i członków załogi oraz prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie rejestracji osób podróżujących na statkach pasażerskich.

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
357Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 22 ust.2 pkt 2a)
2014-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw rolnictwa lub ministrem właściwym do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia, podstawę programową kształcenia w zawodach

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
358Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 4)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość opłat, o których mowa w art. 37ah ust.3, oraz sposób ich uiszczania,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
359Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 63 ust.7)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
360Dz.U. 2009 Nr 175 poz. 1362
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 57 ust.8 pkt 2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej,Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane