Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
361Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 1)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
362Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1 pkt 6d)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość:

d) stawek wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnej powoływanej przez ministra właściwego do spraw transportu

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
363Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 3a tiret 1)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. wzór:

a) wniosku:

 - o wpis do ewidencji instruktorów 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
364Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 2)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
365Dz.U. 2021 poz. 985
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

(art. 13 pkt 2)
2007-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 2. oświadczenia

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
366Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 3)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
367Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 4)
2012-10-19

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia wzory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory dokumentów związanych z wydawaniem tych zezwoleń

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
368Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 40 ust.1 pkt 4b)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość: b) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 4, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za egzamin przeprowadzany dla jednej kategorii prawa jazdy

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
369Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 106 pkt 2)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki udzielania zwolnień z obowiązku przekazywania informacji o liczbie pasażerów lub rejestracji osób od bywających podróż morską na statkach, o których mowa w art. 103 ust. 1

- kierując się koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz skuteczności ratowania pasażerów i członków załogi oraz prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie rejestracji osób podróżujących na statkach pasażerskich.

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
370Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 48)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 44, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
371Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.2a)
2018-06-04

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2

 

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
372Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.3 pkt 3)
2022-12-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
373Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.3 pkt 1)
2022-12-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1 ) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 3

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
374Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.5 pkt 1)
2021-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
375Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 27 ust.9 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej

lub zgonu z ich powodu dokonywane są zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
376Dz.U. 2022 poz. 2123
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 49 pkt 2a)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

      2)    wzory:

a)    skierowania do szpitala psychiatrycznego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
377Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 1)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 113 ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
378Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 2)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 113 ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
379Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 20n ust.10 pkt 1)
2014-01-18

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych

placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
380Dz.U. 2022 poz. 437
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

(art. 6 ust.5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb badań lekarskich osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz sposób dokumentowania tych badań, uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia oraz biorąc pod uwagę konieczność ochrony danych osobowych osób poddanych badaniu.

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane