Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14r ust.6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku

wspólnego zawierającego dane identyfikujące zainteresowanych oraz dane wskazane w § 2 i w art. 14b § 3–5, a także

sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w § 4

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 28 §3 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 39 §5)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości składanych oświadczeń określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w § 1

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 43 §4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza organ podległy

lub nadzorowany do prowadzenia rejestru zastawów

 
Zamknięte - uchylone
 
25Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 1)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) strukturę rejestru zastawów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 2)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów i innych dokumentów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 3)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 4)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 5)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 6)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 67b §5)
2014-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
32Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 80a §5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania

z portalu podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 82 §7 pkt 1)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
34Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 82 §7 pkt 2)
2018-01-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w § 2

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 86n §3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania informacji, o których mowa w art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d § 3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119 §2)
2012-08-16

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotę, o której mowa w art. 41 §1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119v §4 pkt 1b)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość:

b) łącznego wynagrodzenia dla członków Rady za sporządzenie projektu uzasadnienia stanowiska zawartego

w opinii w indywidualnej sprawie, uwzględniając szacunkowo nakład pracy niezbędny do przygotowania

uzasadnienia opinii, a także mając na uwadze, aby wysokość tego wynagrodzenia nie przekraczała dwukrotności

kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych

przepisów, określa ustawa budżetowa

 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119v §4 pkt 2)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego członkom Rady w związku z poniesieniem

tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego

zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119zfk §5)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji zastępczej, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
40Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119zo §11)
2018-01-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i terminy

wnoszenia opłaty, o której mowa w § 10

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane