Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 10)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

10) wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów wykonujących czynności w ośrodku szkolenia, a także rodzaje dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 11)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

11) warunki, sposób prowadzenia rejestru licencji maszynistów, zakres danych w nim ujętych oraz okres ich

przechowywania, wzór tego rejestru, a także tryb przekazywania danych ujętych w rejestrze podmiotom,

o których mowa w ust. 1a

 

Minister Infrastruktury Akt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
23Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 12a)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

12) wzór:

a) wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego

dokumentu i aktualizację danych w nim zawartych

 

 

Minister Infrastruktury Akt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
24Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 12b)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

12) wzór:

b) dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w celu uzyskania licencji maszynisty

 

Minister Infrastruktury Akt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
25Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 12c)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

12) wzór:

c) deklaracji, o której mowa w ust. 5 pkt 5a lit. b

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.13)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,

w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę

podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu

sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji

maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, tryb dokonywania wpisu na listę oraz

wykreślania z niej, zakres danych ujętych na liście, wzór wniosku o wpis na listę, a także sposób uiszczania opłat

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 1)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury kolejowej, objętych szkoleniem, które są niezbędne do uzyskania świadectwa maszynisty

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 2)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa

maszynisty,

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 3)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób, formę oraz tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na maszynistów

ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty oraz tryb pracy komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej

te egzaminy

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
30Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 4)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb oraz szczegółowe warunki i minimalną częstotliwość przeprowadzania szkoleń oraz sprawdzianów

wiedzy i umiejętności

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 5)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres danych dotyczących infrastruktury kolejowej ujęty w świadectwie maszynisty

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 6)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowe warunki i sposób prowadzenia rejestru świadectw maszynistów, zakres danych w nim ujętych,

a także okres ich przechowywania, wzór tego rejestru oraz tryb udostępniania danych ujętych w rejestrze

podmiotom, o których mowa w ust. 14a

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.22 pkt 1)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,

w drodze rozporządzenia:

1) wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o świadectwo

maszynisty albo o zachowanie jego ważności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.22 pkt 2)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,

w drodze rozporządzenia:

2) zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających

się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności oraz tryb orzekania o tej zdolności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.22 pkt 3)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,

w drodze rozporządzenia:

3) wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o świadectwo

maszynisty albo o zachowanie jego ważności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22bc ust.1 pkt 1)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres podstawowej wiedzy zawodowej objętej egzaminem na licencję maszynisty

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
37Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22bc ust.1 pkt 2)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminu na licencję maszynisty oraz ponownego egzaminu na licencję maszynisty

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
38Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22bc ust.1 pkt 3)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności, objętych egzaminem na świadectwo maszynisty

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
39Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22d ust.3 pkt 1)
2021-01-18

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) dla stanowisk, o których mowa w ust. 1, warunki, jakie są obowiązani spełniać zatrudnieni na tych stanowiskach,

a także warunki i sposób oceny ich zdolności fizycznych i psychicznych, jednostki uprawnione do oceny zdolności

fizycznej i psychicznej oraz tryb orzekania o tej zdolności

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22d ust.3 pkt 2)
2021-01-18

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych

na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, wzory dokumentów potwierdzających te kwalifikacje i upoważniających

do wykonywania czynności na tych stanowiskach, wysokość wynagrodzenia członków komisji

egzaminacyjnych oraz wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników, uwzględniając

przepis ust. 4, a także sposób uiszczania tych opłat

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane