Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 17 ust.3)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące dokumentacji wyników badań antyseptyków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
22Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 21a ust.10 pkt 1)
2013-11-26

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 21a ust.10 pkt 2)
2013-11-26

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2)    rodzaj i zakres dokonywanych zmian oraz szczegółowy wykaz danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę pozwolenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 21a ust.10 pkt 3)
2013-11-26

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
3)    sposób i tryb dokonywania zmian, o których mowa w pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 22 ust.2 pkt 1)
2016-08-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) jednostki prowadzące badania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, uwzględniając w szczególności status tych jednostek, zakres badań, jakie powinny być wykonywane dla oceny jakości produktu leczniczego, kwalifikacje personelu zatrudnionego w danej jednostce, doświadczenie w zakresie analizy produktów leczniczych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 22 ust.2 pkt 2)
2016-08-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    cennik opłat pobieranych za określone czynności podejmowane w ramach badań jakościowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, uwzględniając w szczególności nakład środków związanych z badaniem oraz rodzaj produktu poddanego badaniu.

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 24 ust.13 pkt 1)
2013-11-26

 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz zakres danych objętych określonymi dokumentami innymi niż formularz, o którym mowa w pkt 2, sporządzanymi w procesie sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych mając na uwadze konieczność ochrony zdrowia zwierząt oraz możliwy wpływ tych produktów na zdrowie ludzi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 24 ust.13 pkt 2)
2013-11-26

 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzór formularza zgłoszenia pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego weterynaryjnego, mając na względzie zapewnienie jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając zakres danych i informacji określonych w ustawie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 28 ust.3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania Rejestru, a także strukturę danych udostępnianych z Rejestru

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
30Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 29 ust.4)
2013-11-25

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem danych objętych wnioskiem oraz danych z zakresu monitorowania bezpieczeństwa.

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 31 ust.2 pkt 1)
2013-11-25

W odniesieniu do produktów leczniczych, do których nie mają zastosowania przepisy odpowiedniego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych, minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określa, w drodze rozporządzenia:
1)    wzór wniosku o dokonanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 31 ust.2 pkt 2)
2013-11-25

W odniesieniu do produktów leczniczych, do których nie mają zastosowania przepisy odpowiedniego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych, minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określa, w drodze rozporządzenia:
2)    rodzaj i zakres dokonywanych zmian oraz zakres wymaganych dokumentów i badań uzasadniających wprowadzenie zmiany

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 31 ust.2 pkt 3)
2013-11-25

W odniesieniu do produktów leczniczych, do których nie mają zastosowania przepisy odpowiedniego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych, minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określa, w drodze rozporządzenia:
3)    rodzaje zmian, które wymagają złożenia wniosku, o którym mowa w art. 10

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 31 ust.2 pkt 4)
2013-11-25

W odniesieniu do produktów leczniczych, do których nie mają zastosowania przepisy odpowiedniego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych, minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określa, w drodze rozporządzenia:
4)    sposób i tryb dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 36s)
2013-11-26

inister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przygotowywania i uzgadniania treści komunikatów, o których mowa w art. 36o ust. 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 1)
2012-05-02Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzór wniosku, o którym mowa w art. 37ah ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 2)
2012-05-02Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i zakres prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 3)
2012-05-02Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób i tryb prowadzenia Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanego produktu leczniczego weterynaryjnego,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 4)
2012-05-02Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość opłat, o których mowa w art. 37ah ust.3, oraz sposób ich uiszczania,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 5)
2012-05-02Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej WeterynaryjnejMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane