Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 36 ust.6)
2012-03-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministremwłaściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przesyłaniabroni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2022 poz. 2512
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(art. 32 ust.5 pkt 1)
2020-02-29

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:

1) organizację Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz zasady wyznaczania osób na stanowiska w Przedstawicielstwie

 

 

 

 

 

 

MInister do spraw Unii Europejskiej
Otwarte - zaległe
 
23Dz.U. 2022 poz. 2512
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(art. 32 ust.5 pkt 2)
2020-02-29

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:

2) zasady wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, obsługujące w szczególności zadania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

MInister do spraw Unii Europejskiej
Otwarte - zaległe
 
24Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 354 pkt 1)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, organizacji

zrzeszających biblioteki publiczne oraz właściwych izb gospodarczych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) procedurę podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie, mając na uwadze liczbę użyczeń egzemplarzy

utworów pozostających w zbiorach bibliotek publicznych oraz rodzaje kosztów, o których mowa w art. 351

ust. 9, a także konieczność zapewnienia, aby koszty te były uzasadnione i udokumentowane a wydatki dokonywane

w sposób efektywny i przejrzysty

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 354 pkt 2)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, organizacji

zrzeszających biblioteki publiczne oraz właściwych izb gospodarczych, określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres informacji, o których mowa w art. 353 ust. 1, oraz wykaz bibliotek publicznych obowiązanych do ich

przekazywania, mając na uwadze konieczność szacunkowego określenia liczby użyczeń egzemplarzy utworów

pozostających w zbiorach bibliotek publicznych z uwzględnieniem wpływu kryterium geograficznego, w tym

wielkości miejscowości, w których działają wskazane biblioteki publiczne, na zróżnicowanie tej liczby

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 354 pkt 3)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, organizacji

zrzeszających biblioteki publiczne oraz właściwych izb gospodarczych, określi, w drodze rozporządzenia:

3) wymagany zakres informacji, zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 352 ust. 1, mając na uwadze

konieczność przekazania organizacji zbiorowego zarządzania, o której mowa w art. 351 ust. 1, danych umożliwiających

wypłatę wynagrodzenia za użyczanie, w tym imienia i nazwiska lub pseudonimu twórcy lub nazwy

innego podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 5, oraz numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacone

to wynagrodzenie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 354 pkt 4)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, organizacji

zrzeszających biblioteki publiczne oraz właściwych izb gospodarczych, określi, w drodze rozporządzenia:

4) wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w art. 351 ust. 2, mając

na uwadze, że minimalny zakres tych informacji ma obejmować co najmniej warunki uczestnictwa

w konkursie, termin składania ofert i kryteria ich oceny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 354 pkt 5)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, organizacji

zrzeszających biblioteki publiczne oraz właściwych izb gospodarczych, określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres dokumentacji konkursowej, mając na uwadze, że zakres tej dokumentacji ma co najmniej określać warunki

uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w art. 351 ust. 2, wymagania, jakim ma odpowiadać oferta

i kryteria oceny ofert

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 354 pkt 6)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, organizacji

zrzeszających biblioteki publiczne oraz właściwych izb gospodarczych, określi, w drodze rozporządzenia:

6) tryb postępowania konkursowego, mając na uwadze jego przejrzystość, rzetelność i obiektywność

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 3511 ust.6)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

wzór wniosku o wpis do wykazu utworów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 3512 ust.6 pkt 1)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w ust. 1, mając na

uwadze, że minimalny zakres tych informacji ma obejmować co najmniej warunki uczestnictwa w konkursie,

termin składania ofert i kryteria ich oceny

 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 3512 ust.6 pkt 2)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres dokumentacji konkursowej, mając na uwadze, że zakres tej dokumentacji ma co najmniej określać warunki

uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w ust. 1, wymagania, jakim ma odpowiadać oferta i kryteria

oceny ofert

 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 3512 ust.6 pkt 3)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb postępowania konkursowego, mając na uwadze jego przejrzystość, rzetelność i obiektywność

 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 356 ust.9 pkt 1)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, artystów wykonawców

i producentów oraz organizacji o zasięgu ogólnopolskim zrzeszających podmioty wymienione w art. 355 ust. 2,

określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań, obejmujący co najmniej

źródła wymienione w załączniku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia

25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych

(Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, s. 5), uwzględniając konieczność rzetelnego przeprowadzenia starannych poszukiwań

oraz dostępność informacji na temat uprawnionych w poszczególnych źródłach

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 356 ust.9 pkt 2)
2015-11-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, artystów wykonawców

i producentów oraz organizacji o zasięgu ogólnopolskim zrzeszających podmioty wymienione w art. 355 ust. 2,

określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań przez podmioty wymienione w art. 355

ust. 2, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitego standardu dokumentowania starannych poszukiwań

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 953 ust.10 pkt 1)
2015-08-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań oraz organizacji producentów fonogramów, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywania z niego potrąceń oraz jego wypłaty

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 953 ust.10 pkt 2)
2015-08-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań oraz organizacji producentów fonogramów, określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w ust. 4

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 953 ust.10 pkt 3)
2015-08-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań oraz organizacji producentów fonogramów, określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres dokumentacji konkursowej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2022 poz. 2509
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(art. 953 ust.10 pkt 4)
2015-08-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji

zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań oraz organizacji producentów fonogramów, określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb postępowania konkursowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2022 poz. 2500
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

(art. 5 ust.5)
2021-09-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy

zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających,

o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce

publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.3)),

z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane