Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 2)
2019-04-30
  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
2) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
22Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 3)
2019-04-30
  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
3) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
23Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 4)
2019-04-30
  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
4) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
24Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 90a ust.4)
2007-11-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust.2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
25Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 90a ust.5)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2b

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2019 poz. 55
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

(art. 13)
2020-12-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zamieszczania danych w Rejestrze oraz sposób przetwarzania i ujawniania danych zawartych w Rejestrze, a także tryb i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych, o których mowa w art. 11 ust. 11

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
27Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 1)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
1) wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
28Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2b)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

b) zasady ustalania składów wieloosobowych

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
29Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2c)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

c) podział spraw na kategorie, w których dokonuje się losowego przydziału spraw

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
30Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2d)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

d) zasady zmniejszenia przydziału spraw ze względu na pełnione funkcje i usprawiedliwione nieobecności
oraz podstawy czasowego wstrzymania przydziału spraw

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
31Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2e)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

e) warunki uczestniczenia w przydziale tylko niektórych kategorii spraw rozpoznawanych w wydziale

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
32Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2f)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

f) zasady pełnienia dyżurów oraz rodzaje spraw podlegających przydzieleniu zgodnie z planem dyżurów

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
33Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2g)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

g) zasady sporządzania planu zastępstw oraz rodzaje czynności podejmowanych zgodnie z planem
zastępstw

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
34Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2h)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

h) zasady podziału terytorialnego obszarów właściwości sądów opiekuńczych i nieletnich oraz przydziału
tych obszarów sędziom

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
35Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2i)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

i) zasady przydziału spraw rejestrowych, wieczystoksięgowych i związanych z wykonaniem orzeczeń

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
36Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 3)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
3) sposób realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych
i handlowych

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
37Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 4)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
4) porządek czynności w sądach, porządek urzędowania organów sądów i wykonywania zadań sędziów, asesorów
sądowych i referendarzy sądowych pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania, warunki i tryb udostępniania i przesyłania akt i dokumentów z akt oraz warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
38Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 53a §2)
2016-09-08

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i cechy umożliwiające weryfikację istnienia
i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 57 §9)
2014-10-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie, mając na względzie, aby dane
te umożliwiały weryfikację w niezbędnym zakresie spełnienia warunków wymaganych przez ustawę od kandydatów
na stanowisko sędziowskie.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 57ag)
2014-10-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób dostępu do konta, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego oraz podejmowania w nim czynności związanych z wnoszeniem karty zgłoszenia i dołączonych dokumentów, szczegółowy tryb doręczeń i zawiadomień elektronicznych, jak również sposób przechowywania, udostępniania i usuwania - po zakończeniu postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim - zamieszczonych w systemie dokumentów
 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane