Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 427 ust.1 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i w areszcie dla cudzoziemców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 427 ust.1 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty dla cudzoziemców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 426 ust.7)
2014-05-02

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców oraz sposób dokumentowania tego nadzoru

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 409 ust.1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i likwiduje strzeżone ośrodki,

określa organ Straży Granicznej, któremu dany ośrodek ma podlegać, oraz może wskazać okres niezbędny na zorganizowanie

tego ośrodka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 394 ust.6)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty daktyloskopijnej, na której

pobiera się od cudzoziemca odciski linii papilarnych na podstawie ust. 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 324 pkt 1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 365 ust.4)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym

mowa w ust. 1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 339 ust.1 pkt 4)
2018-08-13

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób obliczania kosztów:

4) innych niż określone w pkt 1, związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo

morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
28Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 339 ust.1 pkt 2b)
2018-08-13

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

2) wysokość zryczałtowanych dziennych kosztów pobytu cudzoziemca w:

 b) strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 339 ust.1 pkt 2a)
2018-08-13

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

2) wysokość zryczałtowanych dziennych kosztów pobytu cudzoziemca w:

a) pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 339 ust.1 pkt 1)
2018-08-13

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób obliczania kosztów związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 333 ust.7 pkt 2)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1, przebiegu doprowadzenia cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, oraz termin przekazywania tej dokumentacji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 333 ust.7 pkt 1)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    sposób i termin informowania przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1, o przygotowywanym doprowadzeniu cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, oraz sposób i termin potwierdzania udziału tych przedstawicieli w doprowadzeniu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 313)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza, o którym mowa w art. 311

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 312 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 312 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) treść wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 301 ust.2)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór stempla potwierdzającego przedłużenie

okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 287 ust.1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza listy

podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 6)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu lub dokumencie „zgoda na pobyt tolerowany” i przekazywania

ich do spersonalizowania karty pobytu lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 5)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych cudzoziemca w celu umieszczenia ich w karcie pobytu lub dokumencie

„zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 285 ust.1 pkt 4)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb unieważniania karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości

cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane