Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
381Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.3 pkt 1)
2012-09-04

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:1)    wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 2,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
382Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1d)
2012-10-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 1. tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie: d) świadczenia usług, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz różnych kategorii klientów,Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
383Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1c)
2012-10-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 1. tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie: c) klasyfikowania klientów do różnych kategorii,Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
384Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1b)
2012-10-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 1. tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie: b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeń,Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
385Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1e)
2012-10-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 1. tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie: e) prowadzenia ewidencji zawieranych transakcji oraz archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji sporządzanych w związku z prowadzeniem działalności,Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
386Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1a)
2012-10-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 1. tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie: a) promowania świadczonych usług oraz kontaktów z potencjalnymi klientami,Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
387Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5)
2012-10-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, oraz szczegółowe warunki zarządzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w domu maklerskim oraz szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitałuMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
388Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1f)
2012-10-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 1. tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie: f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie zabezpieczeniaMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
389Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 5)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
390Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 4)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
391Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 3)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
392Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 2)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 8

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
393Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.15 pkt 1)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 1. wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
394Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.14)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
395Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9 ust.5)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, określi, w drodze rozporządzenia, warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
396Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 24a)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
397Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 63 ust.6)
2012-10-19

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
398Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64f ust.3)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w poszczególnych kategoriach zezwoleń

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
399Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 41 ust.2 pkt 2)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 2. dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedyńczej osi do 8 t.

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
400Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64 ust.4 pkt 5)
2012-10-19

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia warunki i sposób pilotowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznakowanie i wyposażenie pojazdu pilotującego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane