Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
401Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 6)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

6) warunki oraz organizację umieszczania w izbie zatrzymań osób, o których mowa w ust. 1

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
402Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 5)
2020-11-30

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 5) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo,

oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
403Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 4)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
404Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 1)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
405Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 1)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
406Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 2)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
407Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 8)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
408Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 7)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

7) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
409Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 5)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i sposób prowadzenia oraz zasady obiegu, okres przechowywania, sposób archiwizowania lub brakowania

ewidencji i dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w izbie zatrzymań, a także formy i wzory tej ewidencji i dokumentacji

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
410Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86a ust.1 pkt 2)
2012-05-29

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się potrzebą dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia, określi, w drodze rozporządzenia: 2)    sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia;

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
411Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 4)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4)organy uprawnione do kontrolowania izb zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
412Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 1)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki tworzenia i likwidacji izb zatrzymań, rozmieszczenie izb zatrzymań, organy wojskowe uprawnione do ich tworzenia i likwidacji, obowiązek zawiadamiania o tym wojskowego sądu garnizonowego i właściwego zastępcy prokuratora rejonowego do spraw wojskowych oraz warunki lokalizacji izb zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
413Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 3)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) skład, uprawnienia i obowiązki obsługi izby zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
414Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 2)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki, jakim powinny odpowiadać izby zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
415Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.9 pkt 1a)
2021-05-01

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne dla kas rejestrujących dotyczące:

a) rodzajów kas rejestrujących

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
416Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 100c ust.3 pkt 2)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb:

2) umarzania, o którym mowa w ust. 2, informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe oraz dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem wynikających z obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w taki sposób, aby w miesiącu, w którym ubezpieczony ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nastąpiło umorzenie wszystkich jednostek rozrachunkowych pozostających na rachunku ubezpieczonego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
417Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 120 pkt 1)
2019-11-06

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb ogłaszania przetargu, aukcji oraz konkursu zapewniający właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji częstotliwości, a także:

1) szczegółowe wymagania co do zawartości dokumentacji

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
418Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 3)
2023-08-25

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres wymagań egzaminacyjnych niezbędnych do uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych,

– kierując się względami bezpieczeństwa żeglugi, koniecznością posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków załogi statków w zakresie żeglugi śródlądowej, sprawnym działaniem komisji egzaminacyjnych oraz rzetelnym przeprowadzaniem egzaminów

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
419Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 64 pkt 2)
2020-10-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb orzekania o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego i organy właściwe w tych sprawach, z uwzględnieniem

sprawności postępowania w tych sprawach

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
420Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1 pkt 7)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

7) wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane