Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
401Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9w pkt 5)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 4,

które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
402Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9w pkt 6)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

6) zakres wymagań, o których mowa w art. 9j ust. 2 pkt 5 i ust. 4b pkt 3

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
403Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9w pkt 8)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

8) wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j ust. 2, 4 i 4b

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
404Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9w pkt 2)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb działania komisji, o której mowa w art. 9pa ust. 1, 5 i 6

 

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
405Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9w pkt 1)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
406Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9w pkt 3)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa ust. 3

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
407Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9w pkt 4)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
408Dz.U. 2023 poz. 1400
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 55 ust.10)
2023-09-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji, w terminie do końca sierpnia roku, w którym była dokonana weryfikacja.

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
409Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 28 ust.6 pkt 3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności:

3) liczby uczniów w szkołach i placówkach 

 

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
410Dz.U. 2023 poz. 465
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(art. 22 pkt 2)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i praktyki oraz posiadany staż pracy, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 21 oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
411Dz.U. 2023 poz. 1400
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 60 pkt 1)
2018-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie

ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora

publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz

osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej,

o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza

zawierającego te informacje

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
412Dz.U. 2019 poz. 2136
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

(art. 10 ust.7b)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
413Dz.U. 2020 poz. 2098
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

(art. 14 ust.4)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Sieci i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
414Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 2)
2028-09-01

 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) podstawę programową kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - uchylone
 
415Dz.U. 2021 poz. 1930
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 60 pkt 2)
2018-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa

w art. 57 ust. 4–6, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego

oraz osobę fizyczną

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
416Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 263)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz sposób jej przeprowadzania

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
417Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11 ust.2 pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
418Dz.U. 2023 poz. 465
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(art. 41 pkt 3)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji i lokalnej komisji, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia informacji zawartych w tym zgłoszeniu

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
419Dz.U. 2023 poz. 465
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(art. 41 pkt 4)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb funkcjonowania Komisji i lokalnych komisji, mając na uwadze zakres zadań tych komisji oraz potrzebę zapewnienia warunków do sprawnego wykonywania tych zadań

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
420Dz.U. 2023 poz. 465
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(art. 41 pkt 6)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość wynagrodzenia członków Komisji i lokalnych komisji oraz sposób jego wypłacania, mając na uwadze funkcje pełnione przez członków tych komisji oraz potrzebę zapewnienia sprawnej wypłaty wynagrodzeń

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane