Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
401Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 3)
2012-10-19

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia wzory zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe oraz wzory dokumentów związanych z ich wydaniem

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
402Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 2)
2012-10-19

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia sposób i tryb wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe,

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
403Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 1)
2012-10-19

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia organy wojskowe właściwe do wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe,

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
404Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 4)
2012-10-19

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia wzory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory dokumentów związanych z wydawaniem tych zezwoleń

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
405Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 3)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
406Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 1)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
407Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 63 ust.7)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
408Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 63 ust.6)
2012-10-19

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
409Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64f ust.3)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w poszczególnych kategoriach zezwoleń

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
410Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 93 ust.2 pkt 2)
2012-10-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat, oraz sposób ich obliczania za: czynności przewidziane w przepisach prawa celnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając ich charakter.

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
411Dz.U. 2019 poz. 1374
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 31 ust.3)
2012-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
412Dz.U. 2019 poz. 1374
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 45)
2012-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres raportówsporządzanych przez Komisję

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
413Dz.U. 2019 poz. 1374
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 47 ust.5)
2012-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania obowiązkówarmatora i kapitana statku, podmiotu zarządzającego portem oraz użytkownika infrastruktury portowej, w zakresie sposobuzabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
414Dz.U. 2012 poz. 855
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 46 ust.3)
2012-10-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość składki, terminy uiszczania, sposób obliczania składki oraz podział składki pomiędzy Kasę Krajową a Komisję Nadzoru Finansowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
415Dz.U. 2012 poz. 855
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 64 ust.3)
2012-10-28Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Kasy Krajowej szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kontrolnych w kasach i w Kasie KrajowejMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
416Dz.U. 2012 poz. 855
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 80 ust.3)
2012-10-28Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, w drodze rozporządzenia, ustala zakres, terminy i tryb przekazywania informacji sprawozdawczych przez kasy i Kasę Krajową do Komisji Nadzoru FinansowegoMinister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
417Dz.U. 2011 Nr 92 poz. 529
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze

(art. 36 ust.8)
2012-11-07Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat i tryb ich pobieraniaMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
418Dz.U. 2006 Nr 235 poz. 1700
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 10 ust.1 pkt 2)
2012-11-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 6 ust. 1Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
419Dz.U. 2006 Nr 235 poz. 1700
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 10 ust.1 pkt 1)
2012-11-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienione w art. 6 ust. 2;Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
420Dz.U. 2023 poz. 1318
Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

(art. 19 ust.2 pkt 7a)
2012-11-16

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia warunki i tryb zwrotu składników majątkowych inwestycji zrealizowanej w ramach planu dochodzenia do uznania w gospodarstwie członka grupy producentów lub jej wartości, w przypadku wystąpienia członka z grupy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone