Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
421Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 15 ust.8)
2024-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, pkt 3a lit. b-d, pkt 3b, 5a-7, 9 i 10, wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach oraz w odniesieniu do ust. 1 pkt 5b również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
422Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 20 ust.19)
2018-08-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 2a, 2aa-2ad, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych postępowaniach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
423Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 23a ust.3)
2017-01-12

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług, o których mowa w ust. 1 , w tym sposób identyfikacji i uwierzytelniania świadczeniobiorców,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
424Dz.U. 2020 poz. 1398
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 47 ust.2d)
2020-10-11

Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 2b.

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
425Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 47b ust.2)
2020-10-11

Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 1a, wzory tych dokumentów, tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tych dokumentach,

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
426Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 185d §2)
2020-10-05

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania przesłuchania w trybie, o którym mowa w § 1, oraz warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przesłuchań, w tym ich wyposażenie techniczne

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
427Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 2)
2023-08-25

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalny skład załogi na śródlądowych drogach wodnych:

a) statku bez napędu mechanicznego wchodzącego w skład zestawu holowanego,

b) statku towarowego o napędzie mechanicznym,

c) holownika,

d) lodołamacza,

e) statku pasażerskiego,

f) pchacza, zestawu pchanego oraz zestawu sprzężonego

– w zależności od rodzaju statku i czasu jego pracy,

– kierując się względami bezpieczeństwa żeglugi, koniecznością posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków załogi statków w zakresie żeglugi śródlądowej, sprawnym działaniem komisji egzaminacyjnych oraz rzetelnym przeprowadzaniem egzaminów

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
428Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 1)
2023-08-25

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk na statkach,

– kierując się względami bezpieczeństwa żeglugi, koniecznością posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków załogi statków w zakresie żeglugi śródlądowej, sprawnym działaniem komisji egzaminacyjnych oraz rzetelnym przeprowadzaniem egzaminów

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
429Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10 pkt 4)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, określi,

w drodze rozporządzenia:

4) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania

kwalifikacyjnego

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
430Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 126 ust.11)
2008-11-15

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy szacowaniu szkód oraz sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których mowa w ust.1, a także wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód i wyliczania odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania szkody

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
431Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10 pkt 2)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, określi,

w drodze rozporządzenia:

2) tryb działania komisji, o której mowa w art. 9fa ust. 5, 10, 11 i 13

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
432Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1a)
2020-07-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
433Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10 pkt 3)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, określi,

w drodze rozporządzenia:

3) wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
434Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1c)
2020-07-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
435Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10 pkt 1)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, określi,

w drodze rozporządzenia:

1) sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
436Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1f)
2020-07-31

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

 f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
437Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10 pkt 5)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, określi,

w drodze rozporządzenia:

5) zakres wymagań, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 5 i ust. 1a pkt 4

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
438Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 81 ust.1 pkt 1)
2022-12-06

 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
439Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 81 ust.1 pkt 3)
2022-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
440Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49a ust.18 pkt 1)
2020-08-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane