Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
421Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9w pkt 5)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 4,

które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
422Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11 ust.2 pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
423Dz.U. 2020 poz. 2098
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

(art. 14 ust.4)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Sieci i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
424Dz.U. 2019 poz. 2136
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

(art. 10 ust.7b)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
425Dz.U. 2024 poz. 754
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 60 pkt 5)
2018-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, w tym kwot refundacji,

o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
426Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 12)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

12) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w przeprowadzaniu sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, które mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas

tego sprawdzianu i tych egzaminów, w tym osoby, które mogą występować w charakterze obserwatorów podczas

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

 

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
427Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 10)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, w tym:

10) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów oraz części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w miejscu innym niż szkoła ze względu na stan zdrowia ucznia, słuchacza lub jego niepełnosprawność

 

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
428Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 1)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

1) wykaz języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny

i egzamin maturalny

 

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
429Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 5)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

5) tryb wydawania opinii, o których mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
430Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 6)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

6) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
431Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

4) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do

przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym informacji zawartych

w deklaracjach, o których mowa w art. 44zy i art. 44zzi

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
432Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9 ust.2)
2021-09-11

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych, także poprzez egzaminy znajomości języka i wykaz tych egzaminów oraz może określić szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, uwzględniając w szczególności potrzeby kształcenia zawodowego.

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 
Zamknięte - zrealizowane
 
433Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 188 ust.1 pkt 2)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
434Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 188 ust.1 pkt 1)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia, w tym zakres ich działalności obowiązkowej

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
435Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 127 ust.120)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których mowa w ust. 2

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
436Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 20 l pkt 1)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h

ust. 6, art. 20i ust. 2 pkt 2a–4 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3–5, uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania

kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności

i osiągnięć

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
437Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 20 l pkt 2)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu

gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części

egzaminu gimnazjalnego, uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny są przeliczane

na punkty

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
438Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.3 pkt 1)
2019-09-01

 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) organizację kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

 

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
439Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 120 ust.4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, a także w innych podmiotach wymienionych w ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
440Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 126 ust.4)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane