Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
441Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 22 ust.4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania nadwyżki, uwzgędniając potrzebę zapewnienia ciągłości finansowania zadań Agencji Rezerw Materiałowych, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
442Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 6a ust.12)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli, jednolitości i porównywalności ocen pracy nauczycieli oraz rzetelności, obiektywności i sprawności dokonywania tych ocen

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
443Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 6a ust.12)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
444Dz.U. 2024 poz. 512
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 61b ust.3)
2014-01-01

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i spoób obliczania wpłat oraz sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wypłat, o których mowa w ust.1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
445Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11)
2021-09-23

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania i warunki magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych oraz warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, a także sposób monitoringu tych procesów, dla których prowadzenie monitoringu jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia tych procesów

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
446Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 68 ust.1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1

 

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
447Dz.U. 2023 poz. 1068
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

(art. 21a pkt 1)
2021-02-12

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego oraz sposób i tryb udzielania informacji o osobach i informacji o podmiotach zbiorowych, udzielanych na zapytanie lub wniosek za pośrednictwem systemu tele-informatycznego,

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
448Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 64 pkt 2)
2020-10-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb orzekania o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego i organy właściwe w tych sprawach, z uwzględnieniem

sprawności postępowania w tych sprawach

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
449Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 83 ust.4 pkt 1a)
2021-01-02

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) określi:

a) rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
450Dz.U. 2013 poz. 827
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(art. 5 ust.6)
2014-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej,
jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust. 3

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
451Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14d)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 14a-14c, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania, kierując się potrzebą zapewnienia Narodowemu Bankowi Polskiemu dostępu do danych niezbędnych do dokonywania okresowych ocen rozliczeń pieniężnych sporządzania bilansu płatniczego oraz wykonywania zadań Narodowego Banku Polskiego wynikających z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
452Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 1)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 113 ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
453Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 3)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wysokość, a także sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w art. 114

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
454Dz.U. 2022 poz. 1689
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 13 ust.5)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości wskaże, w drodze rozporządzenia,

zakład psychiatryczny wykonujący obserwację orzeczoną przez sąd

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
455Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 458 pkt 1)
2023-07-28

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i sposób przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych oraz warunki techniczne tego dostępu

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sprawności przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz czytelności danych i informacji przekazywanych Szefowi Urzędu przez podmioty, o których mowa w art. 450

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
456Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 446 ust.3)
2023-10-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym mowa w art. 444 ust. 1, uwzględniając potrzebę zamieszczenia danych cudzoziemca w zakresie, w jakim są one niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, a także konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tej sprawie.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
457Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 80 ust.1 pkt 3)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
458Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.1 pkt 4)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
459Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 100c ust.3 pkt 1)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb:

1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu o obowiązku przekazania środków

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem

przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
460Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2d)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

d) przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane