Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
441Dz.U. 2023 poz. 991
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 50 ust.2)
2013-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach określonych w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
442Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

()
2013-01-01Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5)  wymagane zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenie, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 11, oraz do rejestru, o którym mowa w art. 12a ust. 3
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
443Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 89a ust.8)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
444Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzory dokumentów związanych z przeprowadzeniem szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, a w szczególności wzory zaświadczeń o ich ukończeniu

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
445Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 32c §3 pkt 2)
2013-01-02Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu
opinii Krajowej Rady Sądownictwa,
określi, w drodze rozporządzenia sposób ustalania wysokości dodatkuspecjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, które mogą być przyznane dyrektorowisądu lub zastępcy dyrektora sądu
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
446Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 3)
2013-01-02

 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 3)  tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE przedłożonych przez operatora wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
447Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 4)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 4)  zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując, że dane zawarte w sprawozdaniu są sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
448Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 1)
2013-01-02

 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1sposób przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
449Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 2)   szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
450Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16g ust.3)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
451Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.12)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
452Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 1b)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy: b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
453Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 1a)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy: a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
454Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 3)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość opłaty za kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
455Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 993
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(art. 44h ust.12 pkt 2)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
456Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 993
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(art. 44h ust.12 pkt 1)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6,Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
457Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 44h ust.8 pkt 3)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 3. wniosku o udostępnienie danych z ewidencj wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o których mowa w ust. 6

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
458Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 44h ust.8 pkt 2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 2. uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 5

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
459Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 44h ust.8 pkt 1)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 1. wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o których mowa w ust. 3

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
460Dz.U. 2023 poz. 589
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(art. 21 ust.8)
2013-01-02

Rada Ministrów przyjmuje wykazy, o których mowa w ust. 2 i 3, w drodze rozporządzenia

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane