Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
461Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 640 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory decyzji administracyjnych, wniosków i obwieszczeń oraz zaświadczeń wydawanych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
462Dz.U. 2024 poz. 324
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(art. 14ll ust.8 pkt 2)
2022-06-04

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może podlegać umorzeniu

- biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia

 

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Otwarte - zaległe
 
463Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 640 pkt 3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki i tryb odpłatności za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
464Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 107 pkt 1)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb udzielania żołnierzom zawodowym pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj, formę, zakres i wysokość pomocy oraz sposób jej ustalania i tryb jej zwrotu, a także sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza zawodowego wydatków objętych pomocą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
465Dz.U. 2023 poz. 1235
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

(art. 21 ust.2 pkt 1)
2022-07-07

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy z rozporządzenia 2018/848 lub z przepisów wydanych na podstawie rozporządzenia 2018/848 wynika:

1) obowiązek podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej określonych zadań lub czynności, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań lub czynności wykonywanych przez organy Inspekcji, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa albo Inspekcji Weterynaryjnej, a także sposób ich wykonania, mając na względzie zapewnienie skuteczności kontroli urzędowej

Otwarte - zaległe
 
466Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 322 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór umowy, o której mowa w art. 318 ust. 2 i art. 320 ust. 2

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
467Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 65 ust.7 pkt 2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę punktów edukacyjnych przyznanych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, a także liczbę punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

 

Minister ZdrowiaAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
468Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 636 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje planów, zestawień i wykazów świadczeń rzeczowych prowadzonych przez wojewodę, szefa wojskowego centrum rekrutacji, organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na rzecz których może być wykonywane świadczenie rzeczowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
469Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 6a ust.12)
2024-03-06

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
470Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 636 pkt 3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory decyzji administracyjnych, wniosków, wezwań w sprawach świadczeń rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
471Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 2)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przekazywania sprawozdania z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3, do ministra właściwego do spraw transportu

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
472Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24mb ust.6 pkt 3)
2022-09-09

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
473Dz.U. 2024 poz. 44
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(art. 26g ust.7 pkt 4)
2023-04-30

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

 4) szczegółowe zasady zabezpieczenia zwrotu środków, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - zaległe
 
474Dz.U. 2023 poz. 1584
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych

(art. 12c)
2022-10-30

Minister, w przypadku gdy nie zostały ustanowione unijne metody analizy napojów spirytusowych oraz w przypadku braku metod analizy, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. a, b lub c rozporządzenia 2019/787, może określić, w drodze rozporządzenia, metody analizy napojów spirytusowych w celu wykrycia i oznaczenia ilościowego substancji zawartych w tym napoju spirytusowym, mając na względzie dokładność, powtarzalność i odtwarzalność metod analizy oraz zgodność tych metod z unijnymi referencyjnymi metodami analizy napojów spirytusowych.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
475Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 626 pkt 6)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób i miejsce przechowywania dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
476Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 15 ust.5)
2022-10-26

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1-3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art.16d ust. 1, jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art 16g ust.13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa wart. 16j ust. 1pkt 1 lit.a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego  w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego przekroczy 10%.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
477Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 626 pkt 5)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres udostępniania lub doręczania planów i wykazów świadczeń osobistych, lub ich wyciągów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
478Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 636 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych, przeznaczania do tych świadczeń i zwalniania z nich oraz ich wykonywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
479Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 636 pkt 4)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i zakres żądania oraz przekazywania informacji, o których mowa w art. 632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
480Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 626 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory planów i wykazów świadczeń osobistych prowadzonych przez wojewodę, szefa wojskowego centrum rekrutacji, organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na rzecz których może być wykonywane świadczenie osobiste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe