Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
461Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 4)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 4)  zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując, że dane zawarte w sprawozdaniu są sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
462Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 1)
2013-01-02

 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1sposób przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
463Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 2)   szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
464Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 5 ust.2)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, z wyłączeniem urządzeń technicznych w elektrowniach jądrowychMinister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
465Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 50 ust.10)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
466Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 50 ust.4)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, występujący do Funduszu o dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
467Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 3)
2013-01-02

 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 3)  tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE przedłożonych przez operatora wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
468Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 9 ust.5 pkt 2)
2013-01-13

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2) szczegółowy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych, kierując się koniecznością zapewnienia stateczności geomechanicznej i stabilności chemicznej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zapobiegania poważnym wypadkom.

 
Zamknięte - uchylone
 
469Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 111 ust.1 pkt 4)
2013-01-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
470Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 122 ust.3)
2013-01-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, oraz jego wzór

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
471Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 111 ust.1 pkt 1)
2013-01-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
472Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 111 ust.1 pkt 3)
2013-01-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz wzory innych dokumentów stosowanych w sprawach, o których mowa w pkt 2;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
473Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 111 ust.1 pkt 2)
2013-01-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy tryb postępowania w sprawie wydania i przedłużenia zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
474Dz.U. 2007 Nr 147 poz. 1031
Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

(art. 5 ust.3)
2013-01-21

Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, ustala i ogłasza, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przeciętną średnioroczną cenę zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II, z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, skorygowaną o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok planowany

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
475Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 79c ust.3)
2013-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
476Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 1)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 2, jej skład oraz szczegółowe wymagania wobec członków komisji

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
477Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 3)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
478Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 4)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
479Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 5)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
480Dz.U. 2023 poz. 1587
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 6)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane