Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5101Dz.U. 2017 poz. 242
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

(art. 21 ust.5 pkt 2)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób:
2) ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, mając na względzie możliwość identyfikacji zakładu
wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, miejsca prowadzenia działalności
i rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5102Dz.U. 2017 poz. 242
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

(art. 26 ust.2)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za
naruszenia, o których mowa w ust. 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5103Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 4ba ust.6)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
5104Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 1a)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:
1)    sposób obliczania:
a)    średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5105Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 1b)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:
1)    sposób obliczania:
b)    ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5106Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 1c)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:
1)    sposób obliczania:
c)    ilości ciepła użytkowego w kogeneracji

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5107Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 1d)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:
1)    sposób obliczania:
d)    oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5108Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 2)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

2)    sposoby wykorzystania ciepła użytkowego w kogeneracji przyjmowanego do obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5109Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 3)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

3)    referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej i ciepła, służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5110Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 4)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

4)    wymagania dotyczące pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania, w tym na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5111Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 5)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

5)    wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 i 1a, w tym wymagania dotyczące pomiarów bezpośrednich ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania dokonywanych na potrzeby wydawania świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9l

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5112Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 6a)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

6)    maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1:

a)    kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5113Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9a ust.16 pkt 6b)
2017-04-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym:

6)    maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1:

b)    poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5114Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 1a)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:
1)    końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę końcowego zużycia energii:
a)    elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5115Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 1b)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:
1)    końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę końcowego zużycia energii:
b)    brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5116Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 1c)
2013-09-12

inister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:
1)    końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę końcowego zużycia energii:
c)    ze źródeł odnawialnych w transporcie,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5117Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 2)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

2)    znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub w farmach wiatrowych

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5118Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 3)
2013-09-12

 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

3)rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej przez pompy ciepła
Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5119Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 1)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1)    warunki i sposób udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji i cofnięcia, wzór wniosku o udzielenie akredytacji, wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 20w ust. 1 pkt 1, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5120Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 2)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
2)    zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających, części teoretycznej i praktycznej, obejmujący minimalny zakres wiedzy i umiejętności odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii wymienionego w art. 20h ust. 2, w przypadku osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane