Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27)
2005-02-26Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych,Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 1)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6b)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2018 poz. 799
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 404 ust.2)
2012-07-01

Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" średnią krajową dochodów gmin i powiatów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, osiągniętą w roku poprzednim, w terminie do końca I półrocza roku następnego.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6c)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5166Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 5a)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: a) opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zależności od zakresu prowadzonego egzaminu,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 5c)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 26 ust.4)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę gatunków roślin warzywnych i sadowniczych o dużym znaczeniu gospodarczym, dla których przeprowadza się badania WGOMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór KS

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kod specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5171Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 3)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dyplomu specjalisty, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości dokumentu,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 4)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 37 ust. 12 pkt 1,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 5)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy tryb działania PKE oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 6)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 7)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowy sposób i tryb składania PESFZ oraz ustalania jego wyników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 8)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie
duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 9)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESFZ oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty
dyplomu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2018 poz. 505
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 10)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wysokość opłaty za PESFZ

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2018 poz. 1330
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(art. 9a ust.3 pkt 3)
2014-03-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla poszczególnych
3) dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
5180Dz.U. 2018 poz. 2174
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.7a pkt 2)
2013-09-02Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. termin zgłaszania kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy rejestrującej, oraz wzory tych dokumentów;Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane