Godlo
Rządowe Centrum Legislacji
Uwaga! Informujemy, że w dniach 14-17 grudnia 2018 roku portal ppiop.rcl.gov.pl będzie niedostępny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 5)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania duplikatów i odpisów dokumentów oraz dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych w dokumentach,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 327 ust.8 pkt 3)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) terminy załatwiania spraw w postępowaniu nostryfikacyjnym i postępowaniu, o którym mowa w ust. 3
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 8)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
8) sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 10)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
10) wzór suplementu do dyplomu
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 4)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
4) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 468 ust. 5 pkt 1 - dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - zaległe
 
5166Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 2)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) kierunki studiów prowadzone jako jednolite studia magisterskie
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 6)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
6) maksymalną intensywność pomocy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2018 poz. 2210
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

(art. 20 ust.17)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3 i 4, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 9)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
9) niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 1.)
2018-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5171Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.2)
2018-10-10

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności niezwiązanej do tytoniu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 2)
2018-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
2) płatności za zazielenienie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 1)
2018-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
1) jednolitej płatności obszarowej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 3)
2018-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
3) płatności dla młodego rolnika

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 5)
2018-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
5) płatności związanych do powierzchni upraw

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 6)
2018-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
6) płatności związanych do zwierząt

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2017 poz. 2211
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2b)
2018-10-18
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2b) wzór wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii i do Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody w zakresie zmian, o których mowa w art. 37x ust. 1
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2017 poz. 2211
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2a)
2018-10-18
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) dokumentację, o której mowa w art. 37r ust. 1
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2017 poz. 2211
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 1)
2018-10-18
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym, o którym mowa w art. 37r ust. 1, i do Prezesa Urzędu o rozpoczęcie badania klinicznego, o którym mowa w art. 37m ust. 1
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2017 poz. 2211
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2c)
2018-10-18
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2c) wzór zawiadomienia do komisji bioetycznej i do Prezesa Urzędu o zakończeniu badania klinicznego, o którym mowa w art. 37ab
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane