Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5461Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
1) zakres obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5462Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
2) tryb przeprowadzania egzaminu aktuarialnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5463Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
3) sposób i tryb uznawania studiów wyższych, o których mowa w art. 163 ust. 5 pkt 5

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5464Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb zwalniania kandydata z egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5465Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 169 ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, zakres, formę i sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5466Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 173 ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5467Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zw ust.12)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5468Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zzd ust.2)
2016-05-23

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, formę i sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5469Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zzf ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5470Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 1)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1. zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5471Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 2)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób dokonywania kontroli i weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 7Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5472Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 3)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wykreślania z wykazu certyfikowanych jednostek badawczychMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5473Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 1)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1. kryteria i sposób klasyfikacji substancji i mieszanin na podstawie właściwości fizykochemicznych, toksyczności, analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka oraz analizy skutków oddziaływania na środowisko,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5474Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 2)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości niebezpiecznych składników,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5475Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 3)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. stężenia substancji niebezpiecznych w mieszaninach wymagające uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji mieszaniny,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5476Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 5)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 5. zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R) oraz ich numery,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5477Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 4)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 4. kryteria przypisywania zwrotów wskazujących szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, stwarzanego przez środki ochrony roślin,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
5478Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 6)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 6. dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, stwarzanego przez środki ochrony roślin, oraz ich numery

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
5479Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 1)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
1) wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania tych materiałów,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5480Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 2)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
2) procedury oceny zgodności tych materiałów z zastosowaniem modułów w tych procedurach,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane