Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 57i §4)
2019-05-21

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
42Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 78 §5)
2018-08-12

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa określi, w drodze rozporządzenia,
tryb i szczegółowe warunki delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędzie obsługującym ministra właściwego
do spraw zagranicznych, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego
zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu
kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
43Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 88)
2018-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, o którym
mowa w art. 87 § 1, zawierający szczegółowy zakres informacji zawieranych w oświadczeniu oraz klauzulę, o której
mowa w art. 87 § 9

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 103)
2018-06-21

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania i wypłacania uposażeń sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminy przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w art. 91 § 10 i 11,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106e pkt 1)
2013-07-08

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór arkusza oceny pracy sędziego, w tym podsumowania jej wyników

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106e pkt 2)
2013-07-08

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór arkusza indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106n §8)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106n §9)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego, jak również terminy wykorzystania wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim

  • Minister Sprawiedliwości
 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106n §10)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego, jak również terminy wykorzystania wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
50Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106w §5 pkt 1)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesorskie, mając na uwadze konieczność zachowania metodyki uwzględniającej specyfikę wykonywanego przez kandydata zawodu lub zajmowanego stanowiska oraz potrzebę jej dostosowania do zakresu analizy i kryteriów wskazanych w ustawie
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106w §5 pkt 2)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:
2)   sposób gromadzenia, poświadczania i przechowywania dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesorskie, zajmującego stanowisko asystenta sędziego, mając na uwadze konieczność uzyskania materiału pozwalającego na rzetelną i kompleksową ocenę kwalifikacji
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
52Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 155 cb §2)
2013-07-08

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki organizacji i trybu odbywania stażu asystenckiego, harmonogram zajęć praktycznych i teoretycznych,
zakres programowy stażu asystenckiego oraz wzór dokumentu potwierdzającego odbycie stażu asystenckiego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
53Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 157f)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia listy stałych mediatorów,
tryb wpisywania i skreślania z listy, zamieszczania na liście i aktualizacji danych i informacji, sposób potwierdzania
spełnienia warunków wpisywania na listę, wzór formularza wniosku o wpis na listę stałych mediatorów,
a także rodzaje dokumentów załączanych do wniosku

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2019 poz. 43
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 52 ust.3 pkt 2)
2019-01-01
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2019 poz. 43
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 52 ust.3 pkt 3)
2019-01-01
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
3) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
56Dz.U. 2019 poz. 43
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 52 ust.3 pkt 4)
2019-01-01
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
4) rocznych deklaracji o wysokości składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 31 ust. 4 i 6 oraz art. 44 ust. 4 i 5
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
57Dz.U. 2019 poz. 43
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 52 ust.3 pkt 5)
2019-01-01
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
5) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, o których mowa w art. 36 ust. 7
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2019 poz. 43
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 55 ust.1)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54

 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2019 poz. 31
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

(art. 13 pkt 1)
2007-01-01Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 1. zeznania, o którym mowa w art. 12 ust.2,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2019 poz. 31
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

(art. 13 pkt 2)
2007-01-01Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 2. oświadczeniaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane