Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 2)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
2)    sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, w sposób zapewniający sprawność postępowania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 3)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
3)    sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany, z uwzględnieniem podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 4)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
4) sposób ustalania kosztów remontów lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 5)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 1)
2019-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym: 
1) sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
46Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 2)
2019-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym: 
2)    dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 79 ust. 2

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
47Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 3)
2019-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym: 

3)    sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz podawanie go do wiadomości publicznej

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
48Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 4)
2019-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym: 

4)    zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
49Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 5)
2019-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym: 

5) terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
50Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 128 ust.2)
2017-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji, o których mowa w ust. 1,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 17 ust.1 pkt 1)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
52Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 17 ust.1 pkt 2)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 
 2) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
53Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 17 ust.1 pkt 3)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 
3) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz w zakresie liczby funkcji pełnionych jednocześnie 
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
54Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 68f ust.4)
2017-02-08
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, termin przekazywania oraz szczegółowy zakres przekazywanych danych, o których mowa w ust. 1, oraz informacji o zaistniałych incydentach, o których mowa w ust. 2
 
 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1a)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:
a) promowania świadczonych usług oraz kontaktów z potencjalnymi klientami
Otwarte - niezaległe
 
56Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1b)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:
 b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeń
Otwarte - niezaległe
 
57Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1c)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:
 
c) traktowania klientów jak klientów profesjonalnych lub klientów detalicznych zgodnie z art. 3a ust. 1 i 2
Otwarte - niezaległe
 
58Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1d)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:
 
d) świadczenia usług, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz kategorii klientów, o których mowa w art. 3a ust. 4, w szczególności takich usług, których przedmiotem są instrumenty dłużne, których struktura utrudnia zrozumienie związanego z nimi ryzyka, i takich, których przedmiotem są lokaty strukturyzowane
Otwarte - niezaległe
 
59Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1f)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:
 
 f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie zabezpieczenia
Otwarte - niezaległe
 
60Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1g)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:
 
g) przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej
Otwarte - niezaległe