Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2022 poz. 2378
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 62ve pkt 1)
2021-02-01

 Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz jego opakowania

 

 

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2022 poz. 2378
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 62ve pkt 2)
2021-02-01

 Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego 

 

 

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2022 poz. 2375
Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt

(art. 24)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska nadaje, w drodze zarządzenia, Centralnemu Azylowi statut, w którym określa organizację Centralnego Azylu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
44Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 1)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób nadawania unikatowych identyfikatorów rachunkom płatniczym prowadzonym przez dostawców,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 2)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sposób nadawania numerów rozliczeniowych dostawcom prowadzącym rachunki płatnicze i uczestniczącym w systemach płatności,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 3)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

3)   szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania numerów rozliczeniowych,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 4)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób nadawania dostawcom identyfikatora dostawcy,

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 5)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania identyfikatora dostawcy,

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 6)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór wniosków, o których mowa w ust. 4

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
50Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14d)
2014-04-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 14a-14c, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14f ust.1 pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wykaz usług reprezentatywnych obejmujących co najmniej dziesięć, jednak nie więcej niż dwadzieścia usług powiązanych z rachunkiem płatniczym najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów na krajowym rynku, za korzystanie z których przynajmniej jeden dostawca prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera opłatę;

 
Zamknięte - zrealizowane
 
52Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14f ust.1 pkt 2)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia:

2) definicje związane z usługami, o których mowa w pkt 1

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
53Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 61 ust.3)
2018-12-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i formę dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-10

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 61b ust.5)
2018-06-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia, sumę gwarancji bankowej, sumę gwarancji ubezpieczeniowej lub wartość innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika

  • Minister Finansów
 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 64a ust.5)
2018-06-20

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wytyczne dotyczące środków, o których mowa w ust. 3a

 

Minister FinansówUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
56Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 72b ust.3)
2018-06-20

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
57Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 76 ust.6)
2018-12-20

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia, metodę obliczania kwoty, o której mowa w ust. 4 pkt 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 83 ust.3)
2018-12-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę i sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przekazywania KNF

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 103 ust.6)
2018-06-20

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb wykonywania czynności kontrolnych w krajowych instytucjach płatniczych

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 1)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 113 ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane