Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 138d §9)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób

zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
42Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 138j §1 pkt 1)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór pełnomocnictwa ogólnego i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa,

obejmujący dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania

pełnomocnictwa

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 138j §1 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór pełnomocnictwa szczególnego oraz wzór pełnomocnictwa do doręczeń, a także wzór zawiadomienia

o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw, umożliwiający wskazanie zakresu pełnomocnictwa

oraz dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 138j §2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 193a §3)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania

za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych

w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części

tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 270b)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość

opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 282b §5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia

o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wydawania zaświadczeń, uwzględniając w szczególności odpowiednią organizację czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz możliwość doręczania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)   właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń, uwzględniając rodzaj zobowiązania podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
50Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)   wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia, uwzględniając treść wniosku o wydanie zaświadczenia, datę złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na wydanie zaświadczenia, sposób załatwienia wniosku, treść wydanego zaświadczenia oraz dane identyfikujące wnioskodawcę, biorąc pod uwagę uproszczenie i usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)   wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia, uwzględniając treść wniosku o wydanie zaświadczenia, datę złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na wydanie zaświadczenia, sposób załatwienia wniosku, treść wydanego zaświadczenia oraz dane identyfikujące wnioskodawcę, biorąc pod uwagę uproszczenie i usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
52Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5)   wzory zaświadczeń, uwzględniając w szczególności zakres danych wykazywanych w zaświadczeniu oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i organ wydający zaświadczenie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
53Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306j pkt 6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6)   wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 306h § 2, uwzględniając dane identyfikujące małżonków

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 306n)
2017-07-08

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia,

o którym mowa w art. 306l

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2019 poz. 888
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(art. 6 ust.9)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, o których mowa w ust. 2 i ust. 5 pkt 1, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego

Otwarte - niezaległe
 
56Dz.U. 2019 poz. 888
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(art. 6 ust.10 pkt 1)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
57Dz.U. 2019 poz. 888
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(art. 6 ust.10 pkt 2)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

 2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
58Dz.U. 2019 poz. 886
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia

(art. 8e ust.3)
2014-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa

w art. 8c ust. 1 i art. 8d ust. 1, biorąc pod uwagę zakres informacji wskazanych w art. 8c ust. 1 i art. 8d ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 22 ust.4)
2016-10-02

Minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania nadwyżki

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 36 ust.6)
2019-03-01

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania umorzonych kwot oraz termin ogłaszania wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także organy obowiązane do przekazywania dyrektorowi izby administracji skarbowej danych umożliwiających sporządzenie tego wykazu i termin ich przekazywania

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane