Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 10 pkt 1)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań nawozów lub wydawania opinii, o której mowa w art. 4 ust. 6 plt 1 lit. a oraz pkt 2, biorąc pod uwagę obiekty i wyposażenie, jakimi powinna dysponować jednostka organizacyjna, aby zapewnić właściwe przeprowadzenie badań, stosowane przez tę jednostkę procedury badawcze oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zatrudnionych w tych jednostkach, zgodne z zakresem przeprowadzanych badań

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 10 pkt 2)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres badań nawozów i elementy, jakie powinna zawierać opinia o nawozach, wymienione w art. 4 pkt 6 pkt 1 lit.a  oraz pkt 2, kierując się koniecznością stwierdzenia, czy nawozy te spełniają warunki niezbędne do wydania pozwolenia na wprowadzenie ich do obrotu, określone w art. 4 ust. 6

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 11 pkt 2)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres badań środków wspomagających uprawę roślin i elementy, jakie powinna zawierać opinia o środkach wspomagających uprawę roślin, wymienione w art 4 ust. 6 pkt 1 lit. b-e oraz pkt 2, kierując się koniecznością stwierdzenia, czy środki te spełniają warunki niezbędne do wydania pozwolenia na wprowadzenie ich do obrotu, określone w art 4 ust 6

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 11 pkt 5)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń występujących w środkach wspomagających uprawę roślin i ich wartości, mając na względzie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi lub zwierząt lub ochrony środowiska

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 10 pkt 3)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów, mając na względzie konieczność ustalenia na tej podstawie właściwego zakresu badań, jakim należy poddać dany nawóz, i wydania opinii, o której mowa w art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. a oraz pkt 2

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 11 pkt 3)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej środków wspomagających uprawę roślin, mając na względzie konieczność ustalenia na tej podstawie właściwego zakresu badań, jakim należy poddać dany środek, i wydania opinii, o której mowa w art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. b-e oraz pkt 2

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 11 pkt 4)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) jakie wymagania ma spełniać treść instrukcji stosowania i przechowywania środków poprawiających właściwości gleby oraz stymulatorów wzrostu, mając na względzie zapewnienie bezpiecznego ich stosowania i przechowywania;

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2019 poz. 1443
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

(art. 9 ust.1)
2008-10-07

 Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, ustali, w drodze rozporządzenia, wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 135 ust.5a)
2008-10-08

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formę dokumentacji niezbędnej do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, sposoby ograniczenia użytkowania terenu w obszarach ograniczonego użytkowania oraz rodzaje rekompensaty dla właścicieli nieruchomości położonych w obszarach ograniczonego użytkowania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
50Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 126 ust.11)
2008-11-15

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy szacowaniu szkód oraz sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których mowa w ust.1, a także wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód i wyliczania odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania szkody

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 9 ust.2b)
2009-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
52Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26a ust.3)
2009-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do wykonywania czynności pomiaru statku, oraz sposób ich upoważniania do wykonywania tych czynności

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
53Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

(art. 35 ust.7)
2009-09-05Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania za przeprowadzenie kontroli, na podstawie upoważnienia ministra do kontroliMinister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2022 poz. 673
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 9 ust.3 pkt 1)
2009-09-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres informacji w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki, jaki powinien być zawarty w prognozach zmian aktywności

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
55Dz.U. 2022 poz. 673
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 9 ust.3 pkt 3)
2009-09-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) terminy przekazywania prognoz zmian aktywności ministrowi właściwemu do spraw środowiska

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
56Dz.U. 2022 poz. 673
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 9 ust.3 pkt 2)
2009-09-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) przedziały czasowe, dla których sporządza się prognozy zmian aktywności

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
57Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 38 ust.4)
2010-03-13Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania próby strzępienia, o której mowa w ust. 1Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 3a ust.2)
2010-03-13

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
59Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 24b ust.4)
2010-06-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 113 ust.1a pkt 3)
2010-06-08

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane