Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 2)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 113 ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 3)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wysokość, a także sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w art. 114

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 117a ust.7)
2018-06-20

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia, sumę gwarancji bankowej, sumę gwarancji ubezpieczeniowej lub wartość innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 117c ust.3 pkt 1)
2018-06-20

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 117c ust.3 pkt 2)
2018-06-20

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

 

2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 117u ust.3 pkt 1)
2018-06-20

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 117u ust.3 pkt 2)
2018-06-20

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 125 ust.8)
2014-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną sumę gwarancji, o których mowa w ust. 2, oraz termin powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
69Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 125 ust.8a)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy umowy gwarancji bankowej oraz umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 2,

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
70Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 125 ust.9)
2014-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
71Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 130 ust.3 pkt 1)
2011-10-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
72Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132d ust.3)
2013-10-07

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132o)
2013-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia, kategorie aktywów, o których mowa w art. 132n ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz maksymalną część środków pieniężnych, jaka może być inwestowana w poszczególne kategorie aktywów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 1)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 132ze ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 2)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 132ze ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 3)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wysokość, sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w art. 132zf

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zv pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   kryteria oceny schematu płatniczego oraz szczegółowy zakres dokumentów i informacji, o których mowa w art. 132zn ust. 3 i 4,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2022 poz. 2360
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zv pkt 2)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   szczegółowy zakres dokumentów i informacji, o których mowa w art. 132zo ust. 2 i 7,

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 100c ust.3 pkt 1)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb:

1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu o obowiązku przekazania środków

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem

przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 100c ust.3 pkt 2)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb:

2) umarzania, o którym mowa w ust. 2, informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe oraz dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem wynikających z obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w taki sposób, aby w miesiącu, w którym ubezpieczony ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nastąpiło umorzenie wszystkich jednostek rozrachunkowych pozostających na rachunku ubezpieczonego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane