Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 21o ust.3)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia mapy
zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym i tryb jej aktualizacji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 25a ust.5)
2019-02-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 36p)
2018-01-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, tryb przyznawania i wypłaty należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej, o których mowa w art. 36m ust. 2, oraz właściwość przełożonych w tych sprawach, a także sposób i zakres składania informacji przełożonemu w związku z oddelegowaniem do instytucji zagranicznej

Otwarte - zaległe
 
64Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 47 ust.2)
2019-05-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
65Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 71b ust.18 pkt 1)
2016-12-03

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 71b ust.18 pkt 2)
2016-12-03

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór skierowania na badanie okresowe lub kontrolne,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 71b ust.18 pkt 3)
2016-12-03

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór orzeczenia lekarskiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 110b)
2014-12-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy
oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
i tryb przyznawania policjantom nagród i zapomóg, o których mowa w art. 110a, tryb postępowania oraz przełożonych
właściwych w zakresie przyznawania tych nagród i zapomóg, sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg
dla policjantów, jednostki Policji, w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg, a także sposoby ustalania i warunki
zwiększania jego wysokości dla poszczególnych dysponentów,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
69Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 121i ust.3)
2014-06-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zestawienia, o którym mowa
w ust. 1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
70Dz.U. 2019 poz. 155
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 1)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
71Dz.U. 2019 poz. 155
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 2)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb wydawania i postępowania z opinią wydaną przez organ wyspecjalizowany,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
72Dz.U. 2019 poz. 155
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 3)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie teleinformatycznym,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
73Dz.U. 2019 poz. 155
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 4)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowy tryb postępowania organów celnych i organów wyspecjalizowanych w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
74Dz.U. 2019 poz. 147
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 9 ust.1c)
2019-01-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1b, uwzględniając niezbędne dane upoważnionego funkcjonariusza oraz możliwość wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej innym funkcjonariuszom

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2019 poz. 147
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 9 ust.1d)
2019-01-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2019 poz. 147
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 10aa ust.5)
2015-10-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób informowania Policji
o odnalezieniu przez Straż Graniczną osób poszukiwanych, o których mowa w art. 20 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz sposób przekazywania przez Policję informacji o aktualności czynności zleconych
przez właściwe organy państwowe oraz innych informacji uzupełniających lub dokumentów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2019 poz. 147
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11 ust.2)
2019-01-27

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5b, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do zarządzania doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków transportu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2019 poz. 147
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11 ust.5b)
2014-05-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2019 poz. 147
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11 ust.7 pkt 1)
2019-12-25
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb dokonywania kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a także poświadczania w dokumentach podróży przekroczenia granicy państwowej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
80Dz.U. 2019 poz. 147
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11 ust.7 pkt 2)
2019-12-25
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
 2) wzory dokumentów wykorzystywanych w celu potwierdzenia wjazdu lub wyjazdu oraz poświadczających zatrzymanie dokumentu podczas kontroli granicznej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe