Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1h)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:
 
h) przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 83j ust. 1, w przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz ust. 4 pkt 6 i 8, o ile dotyczy wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 4 pkt 1 i 6, a także wymogi dotyczące treści tych sprawozdań oraz terminy ich przekazywania klientowi
Otwarte - niezaległe
 
62Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1i)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:
 i) emitowania lub wystawiania instrumentów finansowych lub udzielania porad w zakresie emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego albo rekomendowania lub oferowania albo w inny sposób umożliwiania nabycia lub objęcia instrumentu finansowego 
Otwarte - niezaległe
 
63Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 3)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
3) warunki, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
64Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5a)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym:
a) sposób i szczegółowe warunki przechowywania, rejestrowania i zabezpieczania instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych klientów, w tym szczegółowe warunki wykorzystywania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów, w szczególności dla celów zabezpieczenia, oraz kategorie podmiotów, w których mogą być deponowane środki pieniężne klientów, 
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5b)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym:
 b) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 82a ust. 1, wymogu posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5c)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym: 
c) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 103 ust. 1a, oraz szczegółowe kryteria stosowane przy określaniu liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie zgodnie z art. 103 ust. 1c 
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5d)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym: 
d) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 3 pkt 3-15 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Dz.Urz. UE L 167 z 06.06.2014, str. 30, z późn. zm.395)), wymogu posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia, 
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5e)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym: 
 e) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby wchodzące w skład władz jednostki organizacyjnej banku prowadzącego działalność maklerską, o której mowa w art. 111 ust. 2 pkt 1, wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 111 ust. 6a
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
69Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5f)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym:  
f) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby wchodzące w skład władz oddziału zagranicznej osoby prawnej z siedzibą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, o którym mowa w art. 115 ust. 1, wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 115 ust. 5
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
70Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5g)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym:  
 g) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w lit. b-f, stosowanych wobec nich odpowiednich wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji, nieposzlakowanej opinii i doświadczenia, oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób oraz osób, o których mowa w art. 82a ust. 2
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
71Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5h)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym:  
 h) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania kryteriów stosowanych przy określaniu liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie zgodnie z art. 103 ust. 1c
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
72Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5i)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym:  
i) procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, o których mowa w art. 83a ust. 1a
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5j)
2019-04-21
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym:  
 j) sposób i szczegółowe warunki rejestrowania zawieranych transakcji oraz przechowywania i archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji sporządzanych w związku z prowadzeniem działalności 
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 106b ust.3)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
75Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110ca ust.5)
2018-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacj

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 1)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowe warunki szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 2)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    szczegółowe warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, w tym skład, szczegółowe zadania i sposób funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 3)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
3)    kryteria techniczne opracowania programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 4)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
4)    szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń i sposób jej ustalania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2018 poz. 2286
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 128 ust.11 pkt 1)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:
1)    wysokość opłat, o których mowa w ust. 10 oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat, mając na uwadze koszty przeprowadzania egzaminów lub sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane