Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 11b ust.12 pkt 3)
2018-06-26

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w podmiotach, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 7-7d:

3) pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 11b ust.13 pkt 1)
2018-06-26

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) ramowy program medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 11b ust.13 pkt 2)
2018-06-26

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 11b ust.13 pkt 3)
2018-06-26

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

3) szczegółowe wymogi dla podmiotów prowadzących medyczny kurs kwalifikacyjny ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 11b ust.13 pkt 4)
2018-06-26

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

4) skład i tryb powoływania komisji egzaminacyjnej oraz sposób przeprowadzania egzaminów kończących medyczny kurs kwalifikacyjny ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 11b ust.13 pkt 5)
2018-06-26

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

5) wzór zaświadczenia o ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych ​

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy samokształcenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
68Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
69Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
70Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 4)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
71Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 5)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób potwierdzania, dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
72Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 6)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór karty doskonalenia zawodowego

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
73Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 21 ust.17 pkt 1)
2019-04-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych objętych planem

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 21 ust.17 pkt 2)
2019-04-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) ramowy wzór planu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 21 ust.17 pkt 3)
2019-04-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z utrzymaniem zespołów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24g pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne funkcjonalności SWD PRM

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
77Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24g pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób utrzymania SWD PRM

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
78Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24g pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zarządzania SWD PRM

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
79Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24g pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób działania systemu w sytuacji awarii SWD PRM

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
80Dz.U. 2019 poz. 993
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 24g pkt 5)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) minimalne wyposażenie stanowisk pracy SWD PRM w dyspozytorni medycznej, w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego i na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe