Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157 pkt 2)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec korzystający na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej z mobilności długoterminowej naukowca dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157 pkt 3)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 151b ust. 1 pkt 1 lit. d, zgodnie z prawem

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157f pkt 1)
2019-04-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157f pkt 2)
2019-04-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 157a ust. 1 pkt 1 lit. d, zgodnie z prawem, uwzględniając potrzebę skutecznej weryfikacji moż-liwości uzyskania tych środków

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157l pkt 1)
2019-04-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157l pkt 2)
2019-04-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 157g ust. 1 pkt 1 lit. c, zgodnie z prawem

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 175)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym

mowa w art. 170

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 194 pkt 1)
2019-10-28

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub art. 187 pkt 1 lit. a, dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzy-maniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzy-tu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
69Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 194 pkt 2)
2019-10-28

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 188 ust. 1a pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, zgodnie z prawem

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
70Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
71Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały i szczegółowe wymogi

techniczne dotyczące tych fotografii

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
72Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 3)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 4)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 5)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

UE i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące tych fotografii

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 3)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 4)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 5)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 1)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wydanie i wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu

podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

oraz za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane