Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8441Dz.U. 2019 poz. 2325
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(art. 256 pkt 1)
2015-08-15

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza, o którym mowa w art. 252 § 2, odpowiadającego wymaganiom

przewidzianym dla pism strony, szczególnym wymaganiom postępowania o przyznaniu prawa pomocy,

zawierającego niezbędne pouczenie co do sposobu jego wypełnienia i skutków niedostosowania się do

określonych wymagań oraz klauzulę, o której mowa w art. 252 § 1a

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8442Dz.U. 2019 poz. 2158
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 14 ust.11)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 8

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8443Dz.U. 2019 poz. 2158
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.1 pkt 1)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8444Dz.U. 2019 poz. 2158
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.2 pkt 5a)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,

w drodze rozporządzenia:

5) wzór:

a) dokumentu potwierdzającego, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym

oraz określającego zakres złożonego egzaminu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8445Dz.U. 2019 poz. 2136
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

(art. 10 ust.7b)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8446Dz.U. 2019 poz. 2136
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

(art. 10 ust.9 pkt 1)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1)    tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w ust. 2a, w tym termin składania wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a, oraz termin jego rozpatrzenia, w sposób zapewniający sprawność postępowania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8447Dz.U. 2019 poz. 2136
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

(art. 10 ust.9 pkt 2)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8448Dz.U. 2019 poz. 1967
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie

(art. 9)
2019-10-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przekazywania danych, o których mowa w art. 7 ust. 2

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8449Dz.U. 2019 poz. 1942
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

(art. 31 ust.1 pkt 1)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych,

zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania

do bazy danych SIO danych, o których mowa w:

1) art. 8 pkt 1 lit. c, e-k i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8450Dz.U. 2019 poz. 1942
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

(art. 31 ust.1 pkt 2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych,

zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania

do bazy danych SIO danych, o których mowa w:

2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8451Dz.U. 2019 poz. 1942
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

(art. 31 ust.1 pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych,

zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania

do bazy danych SIO danych, o których mowa w:

3) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych

w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8452Dz.U. 2019 poz. 1942
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

(art. 31 ust.1 pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych,

zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania

do bazy danych SIO danych, o których mowa w:

4) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych

zorganizowanych w podmiotach leczniczych

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8453Dz.U. 2019 poz. 1942
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

(art. 31 ust.1 pkt 5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych,

zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania

do bazy danych SIO danych, o których mowa w:

5) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu

zawodowego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8454Dz.U. 2019 poz. 1942
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

(art. 75)
2017-07-24

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, procedurę przyznawania danych dostępowych, w tym szczegółowy

zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie danych dostępowych i sposób potwierdzania tożsamości osoby,

której wniosek dotyczy, w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71

ust. 3.

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8455Dz.U. 2019 poz. 1900
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.2 pkt 3)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze

rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych

niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach

tych środków, w tym:

3) sposób udostępniania wyników oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące

celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8456Dz.U. 2019 poz. 1900
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 2)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:2)    kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8457Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 2b)
2013-02-21

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzadzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8458Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 2c)
2012-12-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych

 

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej 
Zamknięte - uchylone
 
8459Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 2c)
2017-07-28

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE”, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8460Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 4aa)
2016-07-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów i druków, o których mowa

w art. 4 pkt 5c lit. a i b

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone