Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8461Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 4c)
2013-02-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8462Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 10g pkt 1)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8463Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 10g pkt 2)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8464Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 25 ust.2)
2017-07-28

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8465Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 25 ust.2)
2016-07-28

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wyciąg z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub, w przypadku jego braku, równoważny dokument wykazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a także mając na uwadze aktualność tych dokumentów oraz potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8466Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 25 ust.2)
2013-02-21

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8467Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 35 ust.3)
2018-01-01

 Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8468Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 35 ust.3)
2020-01-01

 Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień

 

 

 

 

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
8469Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 91 ust.7c)
2018-07-28

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach

 

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8470Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 91 ust.7c)
2018-07-14

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach

 

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8471Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 98 ust.4)
2014-02-21

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8472Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 131bb ust.2)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8473Dz.U. 2019 poz. 1818
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

(art. 34 ust.2)
2020-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, minimum programowe i wymiar zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach szkoleń, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 30 pkt 3 i art. 33 pkt 3, oraz wymagania dotyczące kadry dydaktycznej prowadzącej te szkolenia

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8474Dz.U. 2019 poz. 1781
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(art. 49 ust.3)
2018-05-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członka Rady za udział w posiedzeniu oraz liczbę posiedzeń Rady w ciągu roku kalendarzowego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8475Dz.U. 2019 poz. 1728
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

(art. 25 ust.5)
2019-09-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, w ramach czasu antenowego, o którym mowa w ust. 3, z podziałem na miesiące i godziny

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8476Dz.U. 2019 poz. 1696
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

(art. 28 ust.2)
2021-03-06

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, po zasięgnięciu opinii Rady, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymogi, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji,

2) wzór wniosku o wydanie certyfikatu,

3) wzór certyfikatu

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8477Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 3a ust.2)
2010-03-13

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8478Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 14 ust.6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę opłaty za brak sieci

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8479Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 23 ust.9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, potrzebę zapewnienia kompletności pojazdów w celu uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz przeciwdziałanie niewłaściwemu zagospodarowaniu odpadów, określi, w drodze rozporządzenia, listę istotnych elementów pojazdu kompletnego 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8480Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 1)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane