Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8481Dz.U. 2023 poz. 2098
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 85 ust.2)
2014-12-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dla SKW, warunki przyznawania

funkcjonariuszom nagród uznaniowych i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi

nagrody uznaniowej i zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8482Dz.U. 2023 poz. 2098
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 85 ust.2)
2014-12-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dla SWW, warunki przyznawania

funkcjonariuszom nagród uznaniowych i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi

nagrody uznaniowej i zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8483Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 5 ust.6)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej „Krajową Radą”, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zabiegów i czynności, o których mowa w ust. 5, oraz osób uprawnionych do ich wykonywania, uwzględniając bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej jakości badań laboratoryjnych.

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8484Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 7 ust.3)
2022-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, standardy organizacyjne POCT, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem i miejscem prowadzonej działalności oraz zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych i potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości badań.

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8485Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 9 ust.2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinno odpowiadać laboratorium, w tym warunki sanitarne pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych oraz kwalifikacje personelu i kierownika laboratorium, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8486Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 10 ust.4)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe standardy jakości dla laboratoriów, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości czynności medycyny laboratoryjnej.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8487Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 11 ust.7 pkt 1)
2022-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie konieczny do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

– uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 6, prawidłowe przygotowanie i przebieg egzaminu oraz koszty jego przeprowadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8488Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 11 ust.7 pkt 2)
2022-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przeprowadzania i potwierdzania złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 3, oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6

– uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 6, prawidłowe przygotowanie i przebieg egzaminu oraz koszty jego przeprowadzenia.

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8489Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 11 ust.7 pkt 3)
2022-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5

– uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 6, prawidłowe przygotowanie i przebieg egzaminu oraz koszty jego przeprowadzenia.

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8490Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 19 ust.7)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej działania, a także tryb orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego, mając na uwadze konieczność prawidłowego wykonywania zawodu przez diagnostę laboratoryjnego, zapewnienie sprawnego działania komisji oraz prawidłowego wydawania przez komisję orzeczeń.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8491Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 31 ust.8)
2022-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania liczby  dofinansowanych ze środków, o których mowa w ust. 3, miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących, o których mowa w art. 32 ust. 1, uwzględniając zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny laboratoryjnej oraz zapotrzebowanie na osoby legitymujące się ukończoną specjalizacją.

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8492Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 1)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin medycyny laboratoryjnej, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8493Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 3)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 37 ust. 11 pkt 1, uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem czynności kontrolnych

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8494Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 4)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8495Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 5)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) regulamin postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniając konieczność prawidłowego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8496Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 6)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 43 ust. 3, wprowadzanych do EKS przez kierownika specjalizacji, uwzględniając konieczność zapewnienia pełnej informacji niezbędnej do prowadzenia specjalizacji

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8497Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 7)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 4, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości i przejrzystości tego dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8498Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 8)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i członków Zespołu Egzaminacyjnego, o których mowa w art. 53 ust. 5 pkt 1, uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem PESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8499Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 9)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników, uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia PESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8500Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 10)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dyplomu specjalisty, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane