Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8501Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 2)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8502Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 3)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

3)   wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8503Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 4)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

4)   sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8504Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 5)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

5)   sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8505Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 38 ust.4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, odpady, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposób jej wykonania, kierując się potrzebą ustalenia średniej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8506Dz.U. 2019 poz. 1594
Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania

(art. 5 ust.4)
2016-09-10

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli użytkowników

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8507Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 1)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób współpracy, o której mowa w ust. 1

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8508Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 2)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i sposób współpracy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ministra właściwego

do spraw zagranicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8509Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 3)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres zadań koordynatora modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8510Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 39 ust.9 pkt 1)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8511Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 39 ust.9 pkt 2)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8512Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 43 ust.10 pkt 1)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8513Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 43 ust.10 pkt 2)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8514Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 12 ust.4)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia

członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych

z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania

Agencji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8515Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,

w którym określa:

1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8516Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,

w którym określa:

2) organizację wewnętrzną Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8517Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2017-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8518Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2014-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8519Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 67g pkt 6)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób:

6) wyznaczania parametrów koordynacyjnych

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8520Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 67g pkt 7)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób:

7) obliczania rekompensaty, o której mowa w art. 67d ust. 4

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane