Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8501Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 73 ust.11 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty

i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór skierowania, o którym mowa w ust. 10a

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8502Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 73 ust.11 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty

i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8503Dz.U. 2022 poz. 2123
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 18f pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sposób dokonywania oceny zasadności

jego zastosowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8504Dz.U. 2022 poz. 2123
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 18f pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przeprowadzania oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8505Dz.U. 2022 poz. 2123
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 18f pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

3) rodzaje i wzory dokumentów stosowanych przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 1 i 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8506Dz.U. 2022 poz. 2123
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 49 pkt 2b)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory:

b) zawiadomień kierownika szpitala psychiatrycznego oraz sądu opiekuńczego o przyjęciu do tego szpitala osoby chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody na podstawie art. 23 ust. 1 lub osoby z zaburzeniami psychicznymi  na podstawie art. 24 ust.1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8507Dz.U. 2022 poz. 2123
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 49 pkt 2d)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory:

b) zawiadomień sądu opiekuńczego o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego oraz o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym za zgodą osoby przyjętej do tego szpitala

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8508Dz.U. 2023 poz. 2151
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(art. 22 ust.3)
2024-01-02

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, organizację, kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposób współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8509Dz.U. 2023 poz. 2151
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(art. 47 ust.2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem

Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania badań w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich wyników

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8510Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 131d ust.2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określa corocznie, w drodze rozporządzenia, rodzaje świadczeń gwarantowanych,

uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz konieczność zapewnienia dostępności

do tych świadczeń, biorąc pod uwagę listy oczekujących na udzielenie świadczenia, o których mowa w art. 20,

a także rodzaj tych świadczeń z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom,

kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku oraz mapy

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8511Dz.U. 2017 poz. 2111
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

(art. 6 ust.2)
2018-02-16

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji, o których mowa w ust. 1, oraz treść informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8512Dz.U. 2024 poz. 325
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(art. 247 ust.7)
2019-02-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych osób, o których mowa w ust. 6, oraz podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8513Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 13a)
2017-08-25

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8514Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 48e ust.5)
2017-11-30

Minister właściwy do spraw zdrowia ustala, w drodze rozporządzenia, program pilotażowy

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8515Dz.U. 2023 poz. 1729
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

(art. 12 ust.9)
2018-05-20

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i przypadki przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w ust. 4, oraz sposób ich dokumentowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8516Dz.U. 2023 poz. 700
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(art. 10 ust.9)
2016-09-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz laboratoriów, o których mowa w ust. 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8517Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h ust.2 pkt 3)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalną liczbę punktów wymaganą do uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, mając na celu uwzględnienie w opinii mapy, krajowego planu i wojewódzkiego planu, zapewnienie jednolitości wniosków, porównywalnej i spójnej metodyki dokonywania oceny celowości inwestycji i jej przejrzystości oraz jej zbieżności z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8518Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h ust.2 pkt 2)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób obliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny celowości, o której mowa w art. 95d ust. 1, w tym sposób obliczania tego wyniku przez każdy z podmiotów określonych w art. 95f ust. 9,mając na celu uwzględnienie w opinii mapy, krajowego planu i wojewódzkiego planu, zapewnienie jednoli-tości wniosków, porównywalnej i spójnej metodyki  dokonywania oceny celowości inwestycji i jej przejrzystości oraz jej zbieżności z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8519Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h ust.2 pkt 1)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów, mając na celu uwzględnienie w opinii mapy, krajowego planu i wojewódzkiego planu, zapewnienie jednoli-tości wniosków, porównywalnej i spójnej metodyki dokonywania oceny celowości inwestycji i jej przejrzystości oraz jej zbieżności z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8520Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 29a ust.6)
2016-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia niepowtarzalnego

oznakowania umożliwiającego identyfikację jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa

w art. 4 ust. 3 pkt 2–4, dawcy krwi oraz sposób oznaczania krwi i jej składników za pomocą tego oznakowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane