Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8501Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 11)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL

– mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8502Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 12)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu

– mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8503Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 13)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESDL oraz wydania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8504Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 65 ust.7 pkt 1)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8505Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 65 ust.7 pkt 2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę punktów edukacyjnych przyznanych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, a także liczbę punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

 

Minister ZdrowiaAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
8506Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 66 ust.10 pkt 1)
2022-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór karty rozwoju zawodowego

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8507Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 66 ust.10 pkt 2)
2022-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w ust. 3

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8508Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 66 ust.10 pkt 3)
2022-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) liczbę punktów edukacyjnych przyznawanych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w ust. 3, oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, a także liczbę punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, w danym okresie rozliczeniowym

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8509Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 71 ust.6)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia go przed sfałszowaniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sposobem użytkowania dokumentu.

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8510Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 34 ust.1)
2019-09-15

Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określa, w drodze rozporządzenia, parametry najbliższej aukcji wstępnej, parametry najbliższej aukcji głównej i najbliższych aukcji dodatkowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 3

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8511Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 51 ust.1 )
2018-01-18

1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego.

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8512Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 68)
2018-07-31

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowe warunki zawierania transakcji na rynku wtórnym, biorąc pod uwagę równoprawne i niedyskryminacyjne traktowanie dostawców mocy, stosowanie poziomu zachęt i kar zapewniających wykonanie obowiązków mocowych, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz sprawne przeprowadzanie transakcji, a także ograniczenie możliwości manipulacji i nadużywania pozycji rynkowej przez dostawców mocy.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8513Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 pkt 1)
2025-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym:

1) terminy i sposób przekazywania operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej

- biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców końcowych do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8514Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 pkt 2)
2025-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym:

2) zakres i termin przekazywania operatorowi i płatnikowi opłaty mocowej informacji, w tym informacji o sumie należnych opłat mocowych

- biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców końcowych do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8515Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 pkt 3)
2025-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym:

3) okresy rozliczeniowe pomiędzy odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty mocowej i innymi podmiotami obowiązanymi do wnoszenia opłaty mocowej

- biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców końcowych do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8516Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 pkt 4)
2025-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym:

4) sposób wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, z wyłączeniem odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1

- biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców końcowych do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8517Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 pkt 5)
2025-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym:

5) zakres, sposób i termin przekazywania Prezesowi URE, za pośrednictwem operatora i płatników opłaty mocowej, informacji niezbędnych do kalkulacji stawek opłaty mocowe

- biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców końcowych do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
8518Dz.U. 2023 poz. 2151
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(art. 9 ust.4)
2015-06-26

 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
8519Dz.U. 2023 poz. 2151
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(art. 132 ust.4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8520Dz.U. 2023 poz. 2151
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(art. 133 ust.5 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyznawania środków z Funduszu na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane