Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8521Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33zd ust.1 pkt 3)
2022-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wymagane zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów medycznych, badań klinicznych produktów leczniczych lub badań klinicznych wyrobów medycznych, związanych z ekspozycją medyczną, a wielkością ryzyka i dawką skuteczną (efektywną)

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8522Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33zf ust.4)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8523Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33zi ust.2)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych zleceniem, o którym mowa w ust. 1, na przeprowadzenie ekspozycji, o których mowa w art. 33zg ust. 2 pkt 1 lit. a oraz c, a także wzór tego zlecenia

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8524Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 4)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 4) wzór zapotrzebowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8525Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 5)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 5) sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8526Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33zm)
2021-09-24

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formę i szczegółowy zakres procedur wzorcowych i procedur szczegółowych

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8527Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 88 ust.6)
2017-10-02

 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8528Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 1)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8529Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 458 ust.2 pkt 1)
2018-10-01

Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:

1) stypendiów, o których mowa w art. 359 ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8530Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 458 ust.2 pkt 2)
2018-10-01

 

Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:

2) nagród, o których mowa w art. 362, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych nagród, maksymalną wysokość nagrody oraz wzór wniosku o jej przyznanie

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8531Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 86r ust.9 pkt 1)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) dawki preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie wewnętrznej

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8532Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 86r ust.9 pkt 2)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) treść informacji, o której mowa w ust. 5

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8533Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 2)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8534Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 1)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8535Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 2)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8536Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 5c)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5c)    sposób sporządzania raportu o błędach użytkowych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8537Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 73 ust.11 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty

i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8538Dz.U. 2023 poz. 1448
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 83 ust.2 pkt 2)
2017-02-20

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych – sposób współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym w zakresie trybu postępowania tych organów w podejmowaniu działań określonych w art. 27–29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8539Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 73 ust.11 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty

i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór skierowania, o którym mowa w ust. 10a

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8540Dz.U. 2023 poz. 984
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 73 ust.11 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty

i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane