Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8521Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 122 ust.1 pkt 1)
2020-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności poprzez wskazanie:

1) zakresów częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne, charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, do których odnoszą się poziomy pól elektromagnetycznych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8522Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 86r ust.9 pkt 1)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) dawki preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie wewnętrznej

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8523Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 5)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8524Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 29a ust.6)
2016-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia niepowtarzalnego

oznakowania umożliwiającego identyfikację jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa

w art. 4 ust. 3 pkt 2–4, dawcy krwi oraz sposób oznaczania krwi i jej składników za pomocą tego oznakowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8525Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 53a ust.5)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki ekonomiczno-finansowe, o których mowa w ust. 3, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8526Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 27 ust.5)
2016-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wzór zamówienia, o którym mowa w ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8527Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 8 ust.3)
2016-01-18

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, dla których została przewidziana praktyka zawodowa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania tej praktyki odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8528Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 86r ust.9 pkt 2)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) treść informacji, o której mowa w ust. 5

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8529Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 4)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób zapewnienia dostępu do badań z zakresu serologii lub immunologii transfuzjologicznej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8530Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 3)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8531Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej podmiotu leczniczego,

a także sposób sprawowania nadzoru nad działaniem banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni

immunologii transfuzjologicznej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia

krwią i jej składnikami, w tym kwalifikacje i doświadczenie kierownika tego banku krwi albo pracowni serologii

lub pracowni immunologii transfuzjologicznej oraz jego zadania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8532Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 1)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia

krwią i jej składnikami, w tym zadania: kierownika tego podmiotu, ordynatora albo lekarza kierującego oddziałem

oraz lekarzy i pielęgniarek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8533Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.7)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników, będących przedmiotem szkolenia, a także tryb wydawania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz wzór tego zaświadczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8534Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2017-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8535Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 4)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób pobierania, przechowywania i transportu przed analizą próbek wody z kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8536Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 8)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) zakres informacji, które powinny być przekazane kandydatowi na dawcę krwi i dawcy krwi przed jej oddaniem,

w szczególności dotyczących roli krwi w organizmie i jej znaczenia dla pacjenta, procedury pobrania

krwi lub jej składników, konieczności przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i wywiadu medycznego,

przebiegu pobrania krwi lub jej składników, możliwych następstw dla stanu zdrowia dawcy krwi, możliwości

rezygnacji przez dawcę krwi z oddania krwi lub jej składników, możliwym sposobie wykorzystania krwi i jej

składników, w tym o możliwości ich przetworzenia, umożliwiających wyrażenie zgody na oddanie krwi lub jej

składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8537Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 7)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowe warunki dopuszczenia do zabiegu uodpornienia lub innych zabiegów wykonywanych w celu uzyskania

osocza lub surowic diagnostycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8538Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 6)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) dopuszczalną ilość oddawanej krwi i jej składników oraz częstotliwość ich oddawania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8539Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 5)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) przeciwwskazania do pobrania krwi i jej składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8540Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 4)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz badań kwalifikacyjnych i badań diagnostycznych, którym poddaje się kandydata na dawcę krwi i dawcę

krwi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane