Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania

mediacyjnego, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do jego przeprowadzenia, sposób ich

powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania im akt sprawy oraz formę i zakres sprawozdania z wyników

postępowania mediacyjnego

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 37Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
(art. 23a §8)
Organ zobligowanyMinister Sprawiedliwości
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót