Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8521Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 27 pkt 1)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8522Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 23 ust.9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, potrzebę zapewnienia kompletności pojazdów w celu uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz przeciwdziałanie niewłaściwemu zagospodarowaniu odpadów, określi, w drodze rozporządzenia, listę istotnych elementów pojazdu kompletnego 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8523Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 14 ust.6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę opłaty za brak sieci

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8524Dz.U. 2019 poz. 1610
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 3a ust.2)
2010-03-13

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8525Dz.U. 2019 poz. 1594
Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania

(art. 5 ust.4)
2016-09-10

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli użytkowników

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8526Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 43 ust.10 pkt 2)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8527Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 43 ust.10 pkt 1)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8528Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 39 ust.9 pkt 2)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8529Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 39 ust.9 pkt 1)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8530Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 3)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres zadań koordynatora modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8531Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 2)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i sposób współpracy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ministra właściwego

do spraw zagranicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8532Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 1)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób współpracy, o której mowa w ust. 1

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8533Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,

w którym określa:

2) organizację wewnętrzną Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8534Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,

w którym określa:

1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8535Dz.U. 2019 poz. 1582
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 12 ust.4)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia

członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych

z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania

Agencji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8536Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 120 ust.4c pkt 3)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze przepisy międzynarodowe oraz konieczność

zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, określi w drodze rozporządzenia:

3) zakres dokumentacji i środki techniczne niezbędne do zapewniania kierowania lotami

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8537Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 120 ust.4c pkt 2)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze przepisy międzynarodowe oraz konieczność

zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, określi w drodze rozporządzenia:

2) wymagania, które musi spełniać kierujący lotami, oraz jego uprawnienia i obowiązki

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8538Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 120 ust.4c pkt 1)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze przepisy międzynarodowe oraz konieczność

zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, określi w drodze rozporządzenia:

1) okoliczności i sposób wyznaczania kierującego lotami

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8539Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.5 pkt 2)
2014-06-06

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację i zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu wyszkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy, jednolitość programu i formy szkolenia,

zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych na pokładzie

statku powietrznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8540Dz.U. 2019 poz. 1580
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.5 pkt 1)
2014-06-06

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie tego statku

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane